Treballar i Emprendre

Peó forestal (PO Montsià 2022)

 • Pla d'ocupació
 • Número de convocatòria PFO2210
 • Grup APL
 • Places: 5
 • Adscripció Pla d'Ocupació Comarcal Montsià 2022
 • Estat Tancada

  Descripció

  La Diputació de Tarragona promou accions corporatives de foment de l'ocupació mitjançant l'execució de plans d'ocupació, destinats a millorar les condicions individuals i professionals de les persones treballadores.

  Els Plans d'Ocupació Comarcals tenen per objectiu el condicionament d'entorns naturals o urbans de diferents municipis de menys de 5.000 habitants del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès.

  Les actuacions a desenvolupar pel Pla d'Ocupació Montsià són:

  • Actuacions consistents en neteja i desbrossada, especialment de camins rurals, lleres de rius i espais urbans (zones verdes).

  • Condicionar espais d’ús públic tant de caràcter local com turístic, per millorar el manteniment de zones urbanes i periurbanes i zones naturals d’ús antròpic intens.

  • Condicionament d’àrees i espais públics de les zones urbanes que requereixin manteniment que inclogui treballs de manteniment, consistents en actuacions de ram de paleta i pintura.

  Municipis d'actuació:

  Freginals, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge, Ulldecona.

   

  • Durada prevista del Pla d'Ocupació: 6 mesos
  • Llocs ofertats: 5 (Montsià)
  • Data prevista d'incorporació: desembre de 2022

  Dades de la selecció

  • Inscripcions i presentació de documentació: del 2 d'agost al 29 d'agost de 2022
  • Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona
   Per prendre part en aquesta convocatòria cal presentar el formulari normalitzat de la sol·licitud que es pot trobar en el tràmit específic de la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona.

  • Data prevista prova teòrica:  28 d'octubre de 2022
  • Data prevista prova català: 28 d'octubre de 2022
  • Data prevista entrevista: 25 de novembre de 2022

  Requisits

  • Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO). 
  • No haver estat contractat durant un període de 6 mesos o més, en un pla d'ocupació de la Diputació de Tarragona de les convocatòries 2020 i 2021.
  • Posseir el Certificat de nivell bàsic de català (certificat A2)* acreditat mitjançant certificat expedit per l’òrgan competent o una de les titulacions equivalents. 

  * En el cas que no es pugui acreditar documentalment el nivell de català establert, l’aspirant haurà de realitzar una prova de català.

   

  Documentació que cal presentar a la Seu Electrònica de Diputació de Tarragona

  La presentació de la sol·licitud i tota la documentació requerida es pot presentar per mitjans electrònics a través del tràmit específic disponible a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona, per qualsevol mitjà establert a la normativa vigent i presencialment a les oficines d'assistència en matèria de registre. En aquest cas s'ha de sol·licitar cita prèvia a través de l'aplicació disponible a: https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb, al correu electrònica registregeneral@dipta.cat, o trucant al telèfon de les Oficines d'assistència en matèria de Registre.

  • Palau de la Diputació de Tarragona (Passeig de Sant Antoni, 100 de Tarragona). Telèfon: 977 296 617.
  • Palau Climent (Carrer Montcada, 32 de Tortosa). Telèfon: 977 448 662.

  Aquesta documentació s’ha de presentar dins el termini de presentació d’instàncies llevat de l’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana, si escau, que pot presentar-se fins al moment de la realització de la prova de català i/o castellà, si escau.

  • Còpia simple del DNI/NIE.
  • Còpia simple del certificat de nivell de català requerit.
  • Còpia simple del certificat de nivell de castellà requerit, si escau.
  • Còpia simple del Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO)
  • Còpia simple del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec), si escau.
  • Còpia simple del permís de conduir vehicles de la classe B.
  • Currículum actualitzat.

  Documents relacionats

  • Criteris d'accés al Pla d'Ocupació Comarcals 2022: [PDF]
  • Anunci llistat provisional i composició de la comissió de valoració: [PDF]
  • Diligència per fer constar que la llista provisional ha esdevingut definitiva: [PDF]
  • Resultat de la prova teòrica, llengua catalana i llengua castellana i convocatòria a l'entrevista: [PDF]
  • RESULTAT FINAL: [PDF]