Ens locals

Programa Kit Digital

Línia

Concessió dels ajuts mitjançant els quals s'executa el Programa Kit Digital per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, que té per objecte l'adopció de solucions de digitalització incloses al Catàleg de Solucions de Digitalització d'aquest programa.

Beneficiaris

Petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació.

Data límit per la presentació

16/09/2022.

Import de la convocatòria

500 milions d'€.

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21873