Ens locals

Ajuts per a projectes de digitalització de “darrera milla" a empreses del sector turístic

Línia

Processos d’innovació en matèria d’organització o de processos suposant l’aplicació d’un nou mètode organitzatiu a les pràctiques comercials, l'organització del centre de treball o les relacions exteriors d'una empresa, bé l'aplicació d'un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat.

Beneficiaris

Agrupacions d'empreses del sector turístic o tecnològiques amb experiència al sector del turisme (70% PIMES mínim).

Data límit per la presentació

07/02/2022.

Import de la convocatòria

25 milions d'€.

Enllaç

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-331