Ens locals

Oberta a consulta pública la nova Llei d'Indústria

  • Publicat12/05/2022

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha posat en marxa el procés de consulta pública sobre una nova Llei d'Indústria, amb l'objectiu de captar l'opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma. La consulta prèvia, de caràcter obert i públic, permetrà rebre aportacions fins al 17 de maig.

La futura Llei d'Indústria és un compromís del govern que dona resposta a la urgent necessitat de potenciar l'autonomia industrial del país, de manera que s'incrementi el pes de les activitats industrials en l'estructura econòmica i social i contribueixi a un creixement més sostenible i digital i a una major resiliència davant els reptes derivats de la pandèmia i la guerra a Ucraïna.

La nova Llei d'Indústria ha de donar resposta a la cobertura de les necessitats i dels grans reptes que l'actual llei, que data de 1992, no ofereix. La fortalesa industrial d'Espanya, i Europa, és una prioritat i un vector clau del pla europeu de recuperació econòmica Next Generation EU, per la qual cosa l'objectiu de la llei no només serà regular l'activitat industrial a Espanya, sinó establir instruments i procediments de política i promoció industrial que permetin l'adequada, eficient i ràpida adaptació i transformació de la indústria espanyola per fer front a tots aquests canvis i situacions presents i futures.

Així mateix, és objectiu de la Llei establir el marc de seguretat i qualitat industrial que permeti el ple desenvolupament de les indústries en línia amb les exigències del mercat, alhora que contempli les normes bàsiques d'ordenació de les activitats industrials per a les administracions públiques, els mitjans i procediments per coordinar les competències en matèria d' indústria d'aquestes administracions, i regular l'actuació de l'administració de l'estat en relació amb el sector industrial.

També s' han de tenir en compte les especials circumstàncies de les pimes industrials a través d' un tractament diferencial, que recolzi i fomenti l'emprenedoria, així com de les empreses de mitjana capitalització, essencials per al futur desenvolupament industrial.

La futura llei abordarà aspectes com la política i promoció industrial; la reindustrialització; la neutralitat climàtica i economia circular; la digitalització industrial; la seguretat i qualitat industrial, i la governança.

Activitat industrial.
Activitat industrial.