Almoster

Almoster

Municipi

Comarca: El Baix Camp
Habitants: 1341
Extensió: 5,96 km²

Nuclis de població: Almoster, Aubareda, Castellmoster, Mas de Carreres, el Picarany. (Font: Nomenclàtor oficial de la Generalitat de Catalunya)

Almoster, municipi de la comarca del Baix Camp, està situat al nord del terme municipal de Reus. La primera referència documental certa dels orígens d'Almoster és la del torrent de Mosterio, que figura a la carta de població de la Selva del Camp del 1164; el 1204 s’esmenta com a part integrant del terme de Reus el loco vocato Mosterium; el 1565 es parla del Moster, forma que és la que es manté encara viva i en ús en la tradició oral de la gent de la comarca, i el 1562 s’imposa ja la grafia Almoster.

El terme municipal d'Almoster és de reduïdes dimensions i té una forma allargada i estreta. Està situat al peu dels darrers contraforts de les muntanyes de Prades, sota el Puig d'en Cama.

L'agricultura actual és bàsicament de regadiu. El principal conreu és l'avellaner, seguit de l'olivera i el garrofer. En línies generals, la propietat rural està ben repartida i les terres es porten majoritàriament en explotació directa. La Cooperativa Agrícola d'Almoster comercialitza tots aquests productes. L'avicultura és l'única activitat ramadera.

Ajuntament d'Almoster

Alcalde/essa: Àngel Xifré Arroyo
Secretari/ària: Gemma Dilla Martín
Telèfon: 977 855 110
Fax: 977 855 702
A/e: aj.almoster@altanet.org
Web: www.almoster.cat

Adreça
C. Pare Aymami, 14
Almoster - 43393