Treballar i Emprendre

Anuncis - Oferta Pública d'Ocupació

L’oferta pública d’ocupació de cada entitat local està constituïda per les places dotades pressupostàriament de les diferents escales, subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral.

Com a norma general, per poder convocar processos selectius és necessari que prèviaments les places estiguin vacants a la plantilla de personal, que els llocs estiguin descrits a la relació de llocs de treball i que les places vacants hagin estat objecte d'oferta pública. 

L'Estatut bàsic de l'empleat públic determina les condicions perquè les places puguin publicar-se a l'oferta pública d'ocupació. Un cop publicades, cadascuna de les ofertes públiques d'ocupació s'hauran de convocar dins un termini de tres anys.