Treballar i Emprendre

Què he de fer per formar part de l'equip de la Diputació de Tarragona?

L'equip de la Diputació de Tarragona està integrat per més d'un miler de persones, de diferents perfils i categories professionals, que han superat un procés selectiu (borsa de treball o concurs oposició) que garanteix els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat que estableix la llei.

Què és un procés selectiu?

És un mitjà per avaluar els coneixements i les competències de les persones candidates per accedir a un lloc de treball en concret. Normalment, un procés selectiu inclou una o diverses proves teòriques o pràctiques, així com una fase de mèrits relacionats amb les bases de les convocatòries.

administració

 

SISTEMES SELECTIUS

Per accedir amb caràcter permanent a una plaça de la plantilla cal superar un procés selectiu derivat de l'oferta pública d'ocupació mitjançant el sistema de concurs oposició. 

En canvi, per accedir amb caràcter temporal s'ha de formar part d'una llista de reserva derivada d'una borsa de treball convocada de manera expressa o d'una llista de reserva com a conseqüència d'haver superat un concurs oposició sense haver obtingut una plaça.

 >> Consulta les últimes convocatòries publicades.

Com són els processos selectius?

Les bases específiques de cada convocatòria que es publiquen al Butlletí Oficial de la Província i al web determinen els seus requisits i les seves especificitats. Les persones aspirants han de reunir els requisits generals i específics previstos per la normativa vigent i que figurin a les bases generals. 

bases generales

BASES GENERALS

Consulta les Bases generals reguladores dels processos de selecció de la Diputació de Tarragona per a més informació, com ara el temari comú o el tipus de proves segons la categoria professional, entre altres qüestions.

 

Classes de personal al servei de la Diputació

El personal que forma part de la Diputació pot ser funcionari (de carrera o interí) o laboral (fix o temporal). 

personal funcionari

 

  • El personal funcionari de carrera és aquell que, en virtut d’un nomenament legal, està vinculat a la Diputació per una relació estatutària regulada pel dret administratiu per al desenvolupament de serveis professionals retribuïts de caràcter permanent. 

  • EI personal funcionari interí és aquell que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, es nomena, amb caràcter temporal, per a l'acompliment de funcions pròpies de funcionaris de carrera. Les circumstàncies que poden originar un nomenament interí són: l'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera (màxim 3 anys), la substitució transitòria dels titulars fins a la reincorporació del titular, l'execució de programes de caràcter temporal (màxim 3 anys) o l'excés o acumulació de tasques per un termini màxim de nou mesos, dins d'un període de divuit mesos. 

  • El personal laboral és aquell que, en virtut d'un contracte de treball formalitzat per escrit, presta serveis retribuïts a la Diputació amb caràcter fix o temporal (interí, obra o servei, acumulació de tasques, relleu, pràctiques...).