La Diputació

Delegacions de Presidència

A les diputades i els diputats delegats els correspon la direcció i l'impuls del servei en la seva àrea de gestió i elevar a la corporació la proposta dels objectius corresponents, així com resoldre i gestionar qualsevol assumpte relacionat directament o indirectament amb l’àmbit de gestió assignat (règim vigent el juny del 2012, segons refosa dels decrets 1-2011-1704 i 1-2012-1446).

ÀREA DE PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT

Rubén Viñuales Elías

La delegació genèrica de la Presidència comprèn: 

1 Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius del seu àmbit de govern.

2 La direcció i l’impuls de l’àrea sense perjudici de la direcció superior de la Presidència. 

3 L’estudi de les propostes d’ajuts i subvencions provinents de fons europeus. 

4 La resolució dels assumptes següents:

 • Aprovar els projectes vinculats a fons europeus que corresponguin a convocatòries d’altres administracions públiques.
 • Aprovar la presentació de sol·licituds de subvenció a fons europeus a concedir per altres administracions públiques.
 • Formular al·legacions i interposar recursos administratius en relació a aquestes sol·licituds de subvencions de fons europeus, presentades, concedides o denegades per altres administracions.
 • Aprovar els projectes vinculats a la participació de la Diputació de Tarragona en xarxes de governs locals i qualsevol tràmit necessari, llevat de la delegació específica en algun diputat o diputada. 
 • Aprovar els projectes i qualsevol tràmit necessari de l’àmbit de la Regió del Coneixement.
 • Aprovar els projectes i qualsevol tràmit necessari de l’àmbit d’Estratègia territorial i Àrea Metropolitana.
 • Aprovar els projectes i qualsevol tràmit necessari de l’àmbit de les Smart Cities.
 • Resoldre les qüestions derivades de les subvencions i ajuts concedits per la Presidència o la Junta de Govern en exercici de competències delegades per la Presidència, en l’àmbit de govern assignat, relatives a: acceptació de renúncies, sol·licituds de pròrrogues i declaracions de pèrdua del dret al cobrament.
 • Reconèixer les obligacions de pagament de la corporació corresponents als lliuraments de subvencions concedides per la Presidència o la Junta de Govern en exercici de competències delegades per la Presidència, en l’àmbit de govern assignat.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit específic de govern assignat.

Àrea Adjunta de Projectes Europeus

Vale Pino Lara

La delegació especial de la Presidència comprèn:

 • La direcció interna i el govern corresponent de Projectes Europeus
 • La signatura delegada que per decret estableixi el diputat delegat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement.

De tots els actes de govern i de les resolucions que signi ha de donar-ne compte al diputat delegat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement.

ÀREA DE GESTIÓ DE PERSONES I TALENT

Joan Castor Gonell Agramunt

La delegació genèrica de la Presidència comprèn:

 1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de govern.
 2. La direcció i l’impuls de l’àrea, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.
 3. La presidència de la comissió de seguiment dels acords en matèria de personal, pla de treball i carrera.
 4. La resolució dels assumptes següents:
 • Nomenar el personal funcionari, donar-li possessió i declarar la situació de jubilació.
 • Contractar el personal laboral, subscriure els contractes i declarar la situació de jubilació.
 • Resoldre les peticions del personal referents a llicències, permisos, situacions administratives, Fons Social, etc.
 • Aprovar el Pla de formació corporativa.
 • Concedir i denegar ajuts per a realitzar cursos de formació, inclosa l'aprovació de les despeses que es derivin dels ajuts concedits.
 • Aprovar i concedir gratificacions i complements de productivitat.
 • Aprovar els convenis de pràctiques amb estudiants.
 • Aprovar les convocatòries de borses de treball.
 • Aprovar les llistes de persones admeses i excloses dels processos selectius, dels processos de provisió de llocs de treball i de les borses de treball.
 • Aprovar la composició dels tribunals qualificadors de les proves i de les comissions de valoració.
 • Resoldre els recursos d’alçada contra els actes administratius dels tribunals de selecció.
 • Resoldre els processos de provisió de llocs de treball i donar possessió.
 • Aprovar les adscripcions provisionals i donar possessió.
 • Aprovar l’assignació temporal de funcions.
 • Aprovar les comissions de serveis i donar possessió.
 • Aprovar els encàrrecs de funcions.
 • Aprovar els expedients relatius a l’abonament de dietes i desplaçaments, pràctiques d’estudiants, assistència a tribunals, premis i jubilacions.
 • Resoldre les peticions de reconeixements de serveis prestats.
 • Aprovar tots els expedients relatius als diferents conceptes retributius a abonar mitjançant nòmina, incloses les bestretes.
 • Resoldre totes les qüestions derivades de la prestació de serveis en règim de teletreball, d’acord amb el reglament regulador, incloses les autoritzacions, revocacions i canvis.
 • Autoritzar i disposar les despeses per tots aquells conceptes a abonar per nòmina, reconeguts en exercici de les competències delegades per la Presidència en l'àmbit de gestió assignat.
 • Aprovar els projectes de desenvolupament econòmic.
 • Aprovar els projectes vinculats a plans i tallers d'ocupació i els projectes d'ocupació i emprenedoria.
 • Aprovar els projectes vinculats a plans i tallers d'ocupació, que corresponguin a convocatòries d'altres administracions públiques.
 • Aprovar la presentació de sol·licituds de subvencions a concedir per altres administracions públiques per als projectes de l'àrea.
 • Acceptar, renunciar, justificar i reintegrar les subvencions concedides per altres administracions públiques per als projectes de l’àrea.
 • Formular al·legacions i interposar recursos administratius en relació amb les subvencions concedides o denegades per altres administracions corresponents a l’àmbit de govern assignat.
 • Resoldre les qüestions derivades de les subvencions i ajuts concedits per la Presidència o la Junta de Govern en exercici de competències delegades per la Presidència, en l’àmbit de govern assignat, relatives a: acceptació de renúncies, sol·licituds de pròrrogues i declaracions de pèrdua del dret al cobrament.
 • Reconèixer les obligacions de pagament de la corporació corresponents als lliuraments de subvencions concedides per la Presidència o la Junta de Govern en exercici de competències delegades per la Presidència en l’ àmbit de govern assignat.

5 La signatura, per autorització, del vistiplau dels certificats de serveis, de lloc de treball, etc. corresponents a l’àrea de govern assignada.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de govern assignat.

Àrea Adjunta de Polítiques d'Ocupació i Emprenedoria

Pere Granados Carrillo

La delegació especial de la Presidència comprèn:

 • La direcció interna i el govern corresponent de Polítiques d’Ocupació i Emprenedoria.
 • La signatura delegada que per decret estableixi el diputat delegat de Gestió de persones i Talent.

De tots els actes de govern i de les resolucions que signi ha de donar-ne compte al diputat delegat de Gestió de persones i Talent.

ÀREA DE CONCERTACIÓ I ASSISTÈNCIA MUNICIPAL I INFRAESTRUCTURES DEL TERRITORI

Enric Adell Moragrega

La delegació genèrica de la Presidència comprèn:

1 Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de l’Àrea i en matèria:

 • Concertació i Assistència Municipal.
 • Assistència Secretaria Intervenció.
 • Assistència Gestió Econòmica.
 • Assistència Jurídica.
 • Enginyeria Municipal.
 • Arquitectura Municipal PAM.
 • Transició Ecològica i Salut Pública.

2 Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de l’Àrea adjunta d’Infraestructures del Territori:

 • Explotació.
 • Projectes i Obres.
 • Conservació.

3 La direcció i l’impuls de l’àrea de govern, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.

4 La coordinació superior de l’àrea de govern assignada.

5 La resolució dels assumptes següents:

 • Concedir les assistències especialitzades tècniques, jurídiques i altres als ens locals.
 • Aprovar la creació de noves línies d’assistència municipal.
 • Aprovar els plans de formació i la realització de cursos i jornades de formació.
 • Aprovar l’organització d’activitats i la participació en projectes relacionats amb l’àmbit de govern assignat.
 • Concedir els ajuts en matèria de préstecs als ens locals.
 • Resoldre les qüestions derivades de les subvencions i ajuts concedits per la Presidència o la Junta de Govern en exercici de competències delegades per la Presidència, en l’àmbit de govern assignat, excepte les de l’àmbit de Transició Ecològica i del PAM, relatives a: acceptació de renúncies, sol·licituds de pròrrogues i declaracions de pèrdua del dret al cobrament.
 • Reconèixer les obligacions de pagament de la corporació corresponents als lliuraments de subvencions i ajuts concedits per la Presidència o la Junta de Govern en exercici de competències delegades per la Presidència, en l’àmbit de govern assignat, excepte les de l’àmbit de Transició Ecològica i del PAM.
 • Reconèixer les obligacions de pagament de la corporació corresponents als lliuraments de subvencions i ajuts concedits pel Ple o per la Junta de Govern en exercici de competències delegades pel Ple, excepte les de l’ àmbit de Transició Ecol i del PAM.
 • Concedir autoritzacions administratives per obres i activitats a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona i liquidar les taxes corresponents a llicències i informes per utilització privativa i aprofitaments especials en carreteres de la xarxa viària local.
 • Resoldre els expedients sancionadors en matèria de carreteres.
 • Concedir als ens locals assistències que es prestin des del Servei de Projectes i Obres.
 • Concedir als ens locals assistències que es prestin des del Servei de Conservació.
 • Resoldre els expedients de devolució de fiances de permisos d'obres en carreteres de la xarxa viària local.
 • Sol·licitar autoritzacions davant d’altres administracions públiques per activitats relacionades amb l’àmbit de gestió assignat.

La signatura, per autorització, dels contractes de manteniment corresponents a l’àrea de govern assignada.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de govern assignat.

Àrea Adjunta de Transició Ecològica

Carme Ferrer Cervelló

La delegació genèrica de la Presidència comprèn:

1 La direcció dels serveis i les activitats inclosos en l’àmbit específic de govern, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.

2 L’estudi i proposició de línies d’ajuts i subvencions en l’àmbit de govern assignat.

3 La resolució dels assumptes següents:

 • Resoldre les qüestions derivades de les subvencions i ajuts concedits per la Presidència o la Junta de Govern en exercici de les competències delegades per la Presidència, en l’àmbit de govern assignat, relatives a: acceptació de renúncies, sol·licituds de pròrrogues i declaracions de pèrdua del dret al cobrament.
 • Reconèixer les obligacions de pagament de la corporació corresponents als lliuraments de subvencions i ajuts concedits per la Presidència o la Junta de Govern en exercici de competències delegades per la Presidència, en l’àmbit de govern assignat.
 • Reconèixer les obligacions de pagament de la corporació corresponents als lliuraments de subvencions i ajuts concedits pel Ple o per la Junta de Govern en exercici de competències delegades pel Ple, en l’àmbit de govern assignat.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de govern assignat.

De tots els actes de govern i de les resolucions que signi ha de donar-ne compte al diputat delegat de Concertació i Assistència Municipal.

Àrea Adjunta del Pla d'Acció Municipal

Sílvia Puerto i Lleixà

La delegació genèrica de la Presidència comprèn:

1 La direcció dels serveis i les activitats inclosos en l’àmbit específic de govern, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.

2 L’estudi i proposició del Pla d’Acció Municipal - PAM

3 La resolució dels assumptes següents:

 • Resoldre les qüestions derivades de les subvencions i ajuts concedits per la Presidència o la Junta de Govern en exercici de les competències delegades per la Presidència, en l’àmbit de govern assignat, relatives a: acceptació de renúncies, sol·licituds de pròrrogues i declaracions de pèrdua del dret al cobrament.
 • Reconèixer les obligacions de pagament de la corporació corresponents als lliuraments de subvencions i ajuts concedits per la Presidència o la Junta de Govern en exercici de competències delegades per la Presidència, en l’àmbit de govern assignat.
 • Reconèixer les obligacions de pagament de la corporació corresponents als lliuraments de subvencions i ajuts concedits pel Ple o per la Junta de Govern en exercici de competències delegades pel Ple, en l’àmbit de govern assignat.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de govern assignat.

De tots els actes de govern i de les resolucions que signi ha de donar-ne compte al diputat delegat de Concertació i Assistència Municipal.

Àrea Adjunta d'Infraestructures del Territori

Iris Castell Cid

La delegació especial de la Presidència comprèn:

 • La direcció interna i el govern corresponent d’Infraestructures del Territori
 • La signatura delegada que per decret estableixi el diputat delegat de Concertació i Assistència Municipal.

De tots els actes de govern i de les resolucions que signi ha de donar-ne compte al diputat delegat de Concertació i Assistència Municipal.

Àrea Adjunta de Conservació

Ricard Gili Ferré

La delegació especial de la Presidència comprèn:

 • La direcció interna i la gestió corresponent a Conservació.
 • La signatura delegada que per decret estableixi el diputat delegat de Concertació i Assistència Municipal.

De tots els actes de govern i de les resolucions que signi ha de donar-ne compte al diputat delegat de Concertació i Assistència Municipal.

ÀREA DE PROMOCIÓ SOCIAL I CULTURAL

Óscar Sánchez Ibarra

La delegació genèrica de la Presidència comprèn:

1 Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de govern.

2 La direcció i l’impuls de l’àrea, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.

3 La coordinació superior de l’àrea de govern assignada.

4 La coordinació de les activitats dels diferents espais culturals de la Diputació de Tarragona (Xarxa d’Espais Culturals)

5 La resolució dels assumptes següents:

 • Concedir llicències d’ús privatiu d’espais per a exposicions temporals
 • Resoldre els expedients de publicacions.
 • Autoritzar la cessió temporal d’espais de tots els centres educatius de la Diputació de Tarragona a favor d’entitats i particulars.
 • Aprovar les activitats i accions impulsades per les diverses unitats pròpies de la Unitat de Cultura de l'Àrea del SAC: entre aquestes, la Unitat de Conservació i Restauració de Béns Culturals, la Unitat d'Auditori, Publicacions i Programes Culturals i l'Escola per l'Art i la Cultura.
 • Resoldre els expedients de concessió de préstecs d’exposicions itinerants, obres d’art del MAMT, reproducció de fons, etc.
 • Aprovar el calendari anual d’exposicions del pati del Palau i del Palau Bofarull i resoldre els actes de tràmit per a l’elaboració del calendari.
 • Aprovar el calendari anual d’exposicions temporals del MAMT, el programa d’activitats del MAMT, en aplicació del Pla Estratègic Corporatiu, etc.
 • Aprovar el calendari comú d'activitats realitzades de la Xarxa d'Espais Culturals de la Diputació de Tarragona.
 • Autoritzar la realització d’activitats i cursos organitzats pel MAMT, sempre que no comportin l’aprovació de preus públics.
 • Resoldre les qüestions derivades de les subvencions i ajuts concedits per la Presidència o la Junta de Govern en exercici de competències delegades per la Presidència, en l’àmbit de gestió assignat, relatives a: acceptació de renúncies, sol·licituds de pròrrogues i declaracions de pèrdua del dret al cobrament.
 • Reconèixer les obligacions de pagament de la corporació corresponents als lliuraments de subvencions i ajuts concedits per la Presidència o la Junta de Govern en exercici de competències delegades per la Presidència, en l’àmbit de gestió assignat, excepte en relació a les subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses al catàleg de programacions culturals dels ens locals i les subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’interès per a la demarcació de Tarragona.
 • Resoldre les sol·licituds d’ús de l’Auditori de la Diputació de Tarragona i liquidar les taxes corresponents a les autoritzacions per utilització privativa o aprofitament especial de l’Auditori.
 • Aprovar la presentació de sol·licituds de subvencions a concedir pel Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria educativa, per als centres educatius de la Diputació.
 • Acceptar les subvencions concedides pel Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria educativa, per als centres educatius de la Diputació.
 •  Concedir les subvencions previstes nominativament en el pressupost de la Diputació a les AMPA’s dels centres educatius de la Diputació.
 •  Resoldre les sol·licituds de devolucions de matrícules per les activitats desenvolupades pels centres educatius de la Diputació.
 • Aprovar les activitats i accions culturals impulsades per les diverses unitats pròpies de la Unitat de Cultura i de l’Àrea del SAC: entre aquestes, la Unitat de Conservació i Restauració de Béns Culturals, la Unitat d’Auditori, Publicacions i Programes Culturals i l’Escola per l’Art i la Cultura.

En relació amb els centres educatius de música:

 • Aprovar el programa educatiu d’ordenació acadèmica i els plans anuals i memòries.
 • Aprovar els convenis individuals de pràctiques que comportin el reconeixement de crèdits acadèmics als alumnes.
 • Aprovar l’oferta educativa, el calendari, els barems i els criteris per a la preinscripció i matriculació d’alumnes.
 • Designar els membres de les comissions avaluadores, assessores o de treball internes dels centres, sempre que així es requereixi.
 • Autoritzar la realització d’activitats i cursos, sempre que no comportin l’ aprovació de preus públics.
 • Adoptar les resolucions que escaiguin en execució de les bases reguladores corresponents, en els procediments de concessió de premis convocats pels centres.
 • Autoritzar la cessió temporal d'instruments musicals a favor d'entitats i particulars.
 • Resoldre la convocatòria dels Premis Higini Anglès.

En relació amb els centres educatius d’art i disseny:

 • Aprovar el programa educatiu d’ordenació acadèmica i els plans anuals i memòries.
 • Aprovar els convenis individuals de pràctiques que comportin reconeixement de crèdits acadèmics d’alumnes.
 • Designar els membres de les comissions avaluadores, assessores o de treball internes dels centres, sempre que així es requereixi.
 • Autoritzar la realització d’activitats i cursos, sempre que no comportin l’ aprovació de preus públics.
 • Adoptar les resolucions que escaiguin en execució de les bases reguladores corresponents, en els procediments de concessió de premis convocats pels centres.
 • Autoritzar les intervencions de restauració de l'Escola per a l’Art i la Cultura.
 • Autoritzar col·laboracions puntuals dels centres educatius d'art amb diferents entitats i institucions.

En relació amb els centres educatius d’ensenyaments especials:

 • Resoldre els expedients de matriculació d’alumnes als centres d’ ensenyament especial.
 • Aprovar el programa educatiu d’ordenació acadèmica i els plans anuals i memòries.
 • Aprovar els convenis individuals de pràctiques en els centres d’ ensenyament especial, que comportin el reconeixement de crèdits acadèmics als alumnes.
 • Aprovar l’oferta educativa, el calendari, els barems i els criteris per a la preinscripció i matriculació d’alumnes als centres.
 • Autoritzar la realització d’activitats que no comportin l’aprovació de preus públics.

6 La signatura, per autorització, dels contractes de manteniment i lloguer d’ espais corresponents a l’àrea de govern assignada.

7 La signatura, per autorització, dels contractes d’actuacions de grups musicals.

8 La signatura, per autorització, dels convenis individuals de pràctiques d’ alumnes en els centres d’ensenyaments especials de la Diputació.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de govern assignat.

Àrea Adjunta de Centres Educatius d'Educació Especial

Joan Sans Freixas

La delegació especial de la Presidència comprèn:

 • La direcció interna i la gestió corresponent a Centres Educatius d’ Educació Especial
 • La signatura delegada que per decret estableixi la diputada delega de Promoció Social i Cultural en matèria de Centres educatius d’Educació Especial

De tots els actes de govern i de les resolucions que signi ha de donar-ne compte a la diputada delegada de Promoció Social i Cultural.

Àrea Adjunta d'Ensenyaments Artístics

Josep Baiges Gispert

La delegació especial de la Presidència comprèn:

 • La direcció interna i la gestió corresponent a Centres Educatius de Música i a Centres Educatius d’art i disseny.
 • La signatura delegada que per decret estableixi el diputat delegat de Promoció Social i Cultural en matèria de Centres Educatius de música i Centres Educatius d’art i disseny.

De tots els actes de govern i de les resolucions que signi ha de donar-ne compte al diputat delegat de Promoció Social i Cultural.

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Fran Morancho López

La delegació genèrica de la Presidència comprèn:

1 Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de govern.

2 La direcció i l’impuls de l’àrea, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència, i de manera especial, en l’àmbit de la gestió pressupostària, la preparació i seguiment de totes les fases d’elaboració i execució del pressupost corporatiu.

3 La resolució dels assumptes següents:

En l’àmbit de la Intervenció:

 • Ordenar les retencions per embargaments.
 • Resoldre les peticions de fraccionaments i ajornaments de pagament dels ingressos derivats de taxes i preus públics de la Diputació quan li correspongui la seva tramitació.
 • Autorització del pagament a membres de la corporació per dietes, despeses de locomoció i assistències a sessions.
 • Aprovar les liquidacions d'ingressos derivades de taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona, excepte les que deriven de les taxes per ocupacions de subsol, sòl i volada de la via pública, les corresponents a llicències i informes per utilització privativa i aprofitaments especials en carreteres de la xarxa viària local i les corresponents a la utilització privativa o aprofitament especial de l'Auditori de la Diputació situat al Carrer Pere Martell, 2 de Tarragona.
 • Adoptar totes les resolucions que escaiguin en relació amb el procediment de control financer sobre beneficiaris de subvencions, incloses les d’inici de les actuacions, les ampliacions de terminis, la declaració de la caducitat i de la prescripció d’accions.

En l’àmbit de la Tresoreria:

 • Ordenar les trameses a BASE - Gestió d'Ingressos de les remeses de taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona, per a la gestió del seu cobrament en període voluntari i executiu.
 • Ordenar tots els pagaments de la corporació, excepte els derivats de l’ expedient de la nòmina, els pagaments a justificar, i les devolucions d’ ingrés.

4 Proposar a la Presidència, previ informe de la Tresoreria i conformitat de la Intervenció, assumptes relacionats amb la situació dels fons o valors dipositats en les entitats bancàries, així com obertura i cancel·lació de comptes corrents, modificació de condicions financeres i expedients d’ optimització de fons.

5 Proposar a la Presidència, previ informe de la Tresoreria, l’aprovació del pressupost de Tresoreria de l’exercici i les seves revisions, l’aprovació del Pla de Tresoreria mensual i altres documents de planificació financera que es determinin en les Bases d’execució del pressupost.

6 Proposar a la Presidència, previ informe de la Tresoreria i conformitat de la Intervenció, la cessió temporal d’excedents de tresoreria a l’Organisme Autònom BASE, per atendre a necessitats transitòries de tresoreria d’ aquest organisme amb motiu del lliurament de les bestretes als ajuntaments a principi d’exercici, a compte dels conceptes de recaptació d’ impostos que es meritin en cada exercici, fins a la seva liquidació amb posterioritat a través dels corresponents padrons, en els terminis disposats per cada ajuntament.

7 La subscripció de la memòria econòmica específica que s’ha d’incorporar a l’expedient de despesa que es tramiti en relació a les inversions financerament sostenibles, a què fa referència la Disposició Addicional Setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de govern assignat.

ÀREA DE GOVERN D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA I SERVEIS GENERALS I INSTAL·LACIONS CORPORATIVES

Marta Ventura i Torras

La delegació genèrica de la Presidència comprèn:

 

1 Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de l’Àrea d'Innovació i Tecnologia, en matèria de:

 • Transformació digital
 • Govern electrònic corporatiu i relacions amb els ens als quals la Diputació de Tarragona presta serveis.
 • Sistemes
 • Innovació i Intel·ligència artificial

2 Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de l’Àrea adjunta de Serveis generals i Instal·lacions corporatives en matèria de:

 •  Serveis Generals Projectes Corporatius
 •  Transició Energètica d’Edificis Patrimoni
 •  Contractació Expropiacions

3 La direcció i l’impuls de l’àmbit de l’àrea de govern, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència, i especialment els àmbits següents:

 • La logística i mobilitat de tots els serveis de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.
 • La gestió de la Tàrraco Arena Plaça – TAP
 • La gestió de projectes singulars relacionats amb els edificis corporatius.

4 La coordinació superior de l’àrea de govern assignada.

5 La resolució dels assumptes següents:

 • Aprovar el Model de Gestió del Document Electrònic i tots els instruments necessaris per al seu desplegament i aplicació.
 • Aprovar la Política de Seguretat i tots els instruments necessaris per al seu desplegament i aplicació.
 • Aprovar l’organització d’activitats i la participació en projectes relacionats amb l’àmbit de govern assignat.
 • Aprovar els projectes o l’altra documentació tècnica que serveixin de base per a les obres de conservació i manteniment, les obres de reparacions menors i les meres instal·lacions complementàries en els edificis corporatius.
 • Sol·licitar les autoritzacions que corresponguin per a l’execució d’obres ordinàries corporatives.
 • Aprovar les contractacions de qualsevol tipus, incloses les patrimonials, de les diferents àrees i unitats organitzatives de la Diputació de Tarragona, quan es tramitin com a contractes menors, les tramitades per procediment obert simplificat abreujat previst a l'article 159.6 de la Llei 9/2017 (LCSP), els contractes basats en Acords Marc i els específics d'un Sistema Dinàmic d'Adquisició segons l’establert per la legislació vigent en matèria de contractació del sector públic.
 • Autoritzar i disposar les despeses derivades de les contractacions, incloses les patrimonials, quan es tramitin com a contractes menors, les tramitades pel procediment obert simplificat abreujat previst a l'article 159.6 de la Llei 9/2017 (LCSP), els contractes basats en Acords Marc i els específics d'un Sistema Dinàmic d'Adquisició, segons l’establert per la legislació vigent en matèria de contractació del sector públic.
 • Aprovar els plans de seguretat i salut dels contractes d’obres.
 • Acceptar les propostes d’adjudicació de les meses de contractació, en aquells expedients en què l’òrgan de contractació és la Junta de Govern per delegació de la Presidència.
 • Incoar i resoldre els expedients de declaració de béns no utilitzables. Acceptar donacions pures i simples de béns mobles.
 • Resoldre els expedients de cessions temporals de béns patrimonials. Aprovar les regularitzacions i rectificacions cadastrals dels béns immobles.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de govern assignat.

Àrea Adjunta de Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives

Eduard Rovira i Gual

La delegació especial de la Presidència comprèn:

 • La direcció interna i el govern corresponent de Serveis generals i Instal·lacions corporatives
 • La signatura delegada que per decret estableixi la diputada delegada d’ Innovació i Tecnologia.
 • La presidència de totes les meses de contractació.
 • Acceptar les propostes d’adjudicació de les meses de contractació, en aquells expedients en què l’òrgan de contractació és la Junta de Govern per delegació de la Presidència.
 • La signatura, per autorització, de les actes d’expropiacions
 • La signatura, per autorització, de la documentació derivada dels contractes menors corresponents a l’àrea de govern assignada.
 • Aprovar les contractacions de qualsevol tipus, incloses les patrimonials, de les diferents àrees i unitats organitzatives de la Diputació de Tarragona, quan es tramitin com a contractes menors, les tramitades per procediment obert simplificat abreujat previst a l’article 159.6 de la Llei 9/2017 (LCSP), els contractes basats en Acords Marc i els específics d'un Sistema Dinàmic d'Adquisició segons l’establert per la legislació vigent en matèria de contractació del sector públic.
 • Autoritzar i disposar les despeses derivades de les contractacions, incloses les patrimonials, quan es tramitin com a contractes menors les tramitades pel procediment obert simplificat abreujat previst a l’article 159.6 de la Llei 9/2017 (LCSP), els contractes basats en Acords Marc i els específics d'un Sistema Dinàmic d'Adquisició, segons l’establert per la legislació vigent en
  matèria de contractació del sector públic.

De tots els actes de govern i de les resolucions que signi ha de donar-ne compte a la diputada delegada d’Innovació i Tecnologia.

 

Documentació relacionada

 • Organigrama d'òrgans decisoris i deliberants (pendent)