La Diputació

Ple de la Diputació

Ple de la Diputació

El Ple de la Diputació és el màxim òrgan col·legiat de govern amb caràcter obligatori. Es reuneix ordinàriament cada mes excepte a l’agost, sens perjudici de la possibilitat de convocar sessions extraordinàries i extraordinàries urgents quan escaigui.

El Ple de la Diputació és l'assemblea dels 27 diputats, escollits per eleccions indirectes d'entre els alcaldes i els regidors dels ajuntaments de la província, un cop constituïts els ajuntaments després de les eleccions municipals.

Per saber-ne més


Les funcions del Ple són d'aprovació de les actuacions i de les polítiques pròpies de la institució, i estan regulades i definides per l'art. 33 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, entre les quals destaquen: l'organització de la Diputació, l'aprovació de les ordenances, l'aprovació i modificació dels pressupostos, l'aprovació dels plans de caràcter provincial, el control i la fiscalització dels òrgans de govern, l'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris, i el nombre i règim del personal eventual. En matèria de contractació, té competències respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’obres, de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan pel seu valor o durada no corresponguin al president, és a dir, quan el seu valor estimat superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, així com els de caràcter pluriennal quan la seva durada sigui superior a quatre anys.

En l’àmbit tributari, li correspon l’acceptació de la delegació de competències en matèria de recaptació feta pels ajuntaments de la província a favor de l’organisme autònom BASE - Gestió d’Ingressos.

D'acord amb la mateixa llei, el Ple, en virtut del principi d’autoorganització i per tal de dotar-se de més eficàcia i celeritat en l’actuació corporativa, ha establert un règim de delegació de l’exercici de les seves atribucions en la Junta de Govern.Composició del Ple