La Diputació

Ple corresponent al mes de juny de 2022

  • Agenda institucional
  • Què: Ple corresponent al mes de juny de 2022
  • On: Saló de Plens
  • Quan: 1 juliol 2022
  • Hora: De 10:00 h a 10:30 h
  • Publicat28/06/2022

SECRETARIA
Secretaria General

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 27 de maig de 2022.

 

Serveis Jurídics

 

2. Donar compte del Decret núm. 87/2022 dictat en el recurs ordinari núm. 769/2021 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interposat contra la Diputació de Tarragona.
 

 

CONTROL I FISCALITZACIÓ

 

3. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 2358 al núm. 3155 de l'any 2022.
 

4. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2022-0002565, de data 27 de maig de 2022, de revocació de la delegació de competències a la Diputada Sra. Marta Blanch Figueras i nova delegació de competències al Diputat Il·ltre. Sr. Marc Rovira Miró, així com la delegació de la presidència de la Comissió informativa de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions i la designació del president de les meses de contractació.
 

5. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2022-0002978, de data 15 de juny de 2022, de revocació del nomenament de vicepresidenta quarta i nou nomenament.
 

6. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2022-0002981, de data 15 de juny de 2022, de revocació del nomenament d'un membre de la Junta de Govern i nomenament d'un nou membre.
 

 

PROPOSTES DE PRESIDÈNCIA

 

7. Acceptar la reelecció del càrrec de patró de la Diputació de Tarragona en la “Fundació Catalunya-La Pedrera, fundació especial” i ratificar el nomenament de representant.
 

8. Canviar el representant de la Diputació de Tarragona a la Fundació privada "Apel·les Fenosa".
 

9. Donar compte de la designació de nova portaveu i de nova portaveu suplent del grup polític ERC.
 

 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

 

10. Aprovar inicialment la modificació núm. 2/2022 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2022.
 

11. Aprovar la modificació núm. 2/2022 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2022.
 

12. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari de carrera, adscrita a la secció de Transparència i Bon Govern de l'Àrea Gabinet de Presidència i Planificació, per desenvolupar una segona activitat com a professora col·laboradora a la UOC durant el segon semestre del curs acadèmic 2021-2022.
 

13. Donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació núm. 1/2022 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2022.
 

 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ

 

14. Aprovar el preu públic del Curs d'Iniciació a l'Art Contemporani.
 

 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

 

15. Aprovar el traspàs a l’Ajuntament de Mont-ral del tram de la carretera TV-7045b, entre el PK 0+000 i el PK 0+350.
 

16. Aprovar la cessió a l'Ajuntament de Tarragona dels vials de servei vinculats a la carretera TP-2031, de Tarragona a la C-51.
 

 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA

 

17. Aprovar la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost de la Corporació, exercici 2022.
 

18. Aprovar la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost del Patronat de Turisme, exercici 2022.
 

19. Donar compte de l'aprovació del règim de dedicació exclusiva del diputat Il·ltre. Sr. Marc Rovira Miró del grup polític Junts.
 

20. Donar compte de l'aprovació de la modificació del règim retributiu de la diputada Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata i Sendra del grup polític ERC.
 

21. Donar compte de l’aprovació de la Memòria de gestió de Tresoreria de 2021 de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.
 

22. Donar compte de l’informe resum de control intern de l’exercici 2021.
 

23. Donar compte de la primera modificació del Pla Anual de control financer 2022, sobre l'exercici 2021.
 

 

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

 

24. Aprovar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de la taxa per la llar d’infants i del preu públic pels serveis d’activitats lúdiques per a joves de l’Ajuntament de Pratdip.
 

25. Aprovar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de la taxa per llicència d’ús privatiu d’un bé de domini públic de l’Ajuntament de Rodonyà.
 

 

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT DE TURISME

 

26. Acceptar la delegació de funcions en l'àmbit del tram local dels fons per al foment del turisme aprovada pels ajuntaments de Vila-seca, Cambrils i Salou en favor de la Diputació de Tarragona i aprovar el conveni regulador.
 

PRECS I PREGUNTES