Registres d'interessos dels membres de la Corporació

CORPORACIÓ 2019-2023

 

ERC

 

JUNTS

PSC-CP

 

Ciutadans C's

 

Podeu consultar la informació del Registre d'interessos mandat 2015-2019.

 

Registre d’interessos

Els representants locals formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.

També han de formular declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si escau, Societats.

Aquestes declaracions, efectuades en els models aprovats pel ple, es duran a terme abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament i al final del mandat, així com quan es modifiquin les circumstàncies de fet.

Aquestes declaracions s'inscriuen en els següents registres que conformen el Registre d'Interessos i que tenen caràcter públic:

  • La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, s'inscriu en el Registre d'Activitats constituït en la Diputació de Tarragona.
  • La declaració sobre béns i drets patrimonials s'inscriu en el Registre de Béns Patrimonials de la Diputació de Tarragona.

El registre d'interessos està sota la responsabilitat directa del president de la corporació i la seva gestió i custòdia correspon a la Secretaria General de la Diputació de Tarragona.

Les persones interessades en l’accés a les dades del registre d’interessos han d’emplenar una sol·licitud general i dirigir-la al president de la corporació, i presentar-la a qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L’accés i el tractament de les dades es realitza d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Formularis Registre d'Interessos:

- Registre activitats (descarrega pdf)

- Registre béns (descarrega pdf)

Registre especial de béns patrimonials

Els representants locals, que en virtut del seu càrrec, resulti amenaçada la seva seguretat personal o la dels seus béns o negocis, la dels seus familiars, socis, empleats o persones amb qui tinguessin relació econòmica o professional podran realitzar la declaració dels seus béns i drets patrimonials davant del secretari o la secretària de la Diputació Provincial.
Aquestes declaracions s'inscriuen en el Registre Especial de Béns Patrimonials, creat a aquests efectes a la Diputació de Tarragona.

En aquest supòsit, els declarants aportaran al secretari o secretària de la seva respectiva entitat una certificació, lliurada pel funcionari encarregat del Registre, simple i succinta, acreditativa d'haver emplenat les seves declaracions, i que aquestes estan inscrites en el Registre Especial d'Interessos a què es refereix el paràgraf anterior.

Normativa vigent aplicable

  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local: article 75.7 i disposició addicional 15a
  • Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril : article 163;
  • Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre: articles 30 a 32 i disposició transitòria primera;
  • Llei Orgànica 1/2003, de 10 de març, per a la garantia de la democràcia en els Ajuntaments i la seguretat dels Regidors;
  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals;
  • Llei Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;
  • Llei 19/2013, de 9 desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Més informació sobre el Registre d’interessos a: secretaria.general@dipta.cat

Galeria d'imatges