Transparència economicofinancera (INDIP 2015)

 

1.- Informació comptable i pressupostària (6):
37. Es publiquen les al·legacions formulades als Pressupostos al període d'informació pública i les contestacions i/o resolucions corresponents.
38. Es publiquen Informes periòdics de l'execució dels pressupostos (mínim semestralment).
39. Es publiquen de forma actualitzada les Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple i la Junta de Govern.
40. S'informa sobre la destinació del superàvit de la Diputació quan aquest es produeix; en el cas d'incórrer en dèficit es publica el pla econòmic i financer amb detall de les mesures de correcció.
41. Es publiquen els estudis sobre costos/rendiments dels serveis públics prestats, diferenciant entre els serveis obligatoris i no obligatoris.
42. Es publica en un apartat específic de la web si la Diputació compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària (dèficit zero i/o dèficit excepcional en base a indicadors), la regla de despesa i el límit de deute tant en la formulació del Pressupost inicial com en la liquidació del pressupost.

 

2.- Transparència en els ingressos i despeses (4):
43. Es publiquen indicadors d'eficiència i/o eficàcia de la despesa en la prestació dels serveis públics per part de la Diputació Provincial (en funció del que indica l'art. 211 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals i per la Llei general pressupostària).
44. Es publica la informació mensual remesa al MINHAP en compliment de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, sobre les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica d'Estabilitat.
45. Es publica l'Autonomia fiscal de la Diputació (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals).
46. ​​Ingressos (a) i despeses (b) fiscals per habitant. (a): Ingressos tributaris no cedits / Núm. habitants)). (b): Obligacions reconegudes netes / Núm. habitants)).

 

3. Transparència en els deutes de la Diputació (4):
47. Es publica expressament l'import del deute públic total de la Diputació, i la seva evolució temporal.
48. Es publiquen els informes de morositat trimestrals aprovats pel Ple de la Diputació.
49. Es publiquen: a) Endeutament per habitant (passiu exigible (financer) / Núm. habitants)), i b) Endeutament relatiu (Deute Diputació / Ingressos corrents del pressupost).
50. Es publica la informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària.

 

Galeria d'imatges