La Diputació

Consell Rector de BASE - Gestió d'Ingressos

Àmbit de gestió

El seu objecte és gestionar, de manera descentralitzada, les diverses facultats que li corresponen o puguin correspondre en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tot tipus d'ingressos susceptibles de ser executats per via de constrenyiment.

President:

Il·ltre. Sr. Eduard Rovira i Gual

Vicepresident primer:

Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch

Vicepresident segon:

Il·ltre. Sra. Marta Blanch Figueras

Consell Rector

Vocals:

Per saber-ne més