Vés al contingut

Formació en centres de treball (FCT)

La formació en centres de treball (FCT) s’ha d’entendre com a pràctiques formatives no laborals que fan els alumnes mitjançant un acord de col·laboració entre l’escola i l’empresa. Les pràctiques formen part del programa curricular en cada especialitat.

Què comporten les pràctiques per l’alumnat?

El coneixement del món laboral i de l’empresa.
La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
La compleció de la seva formació professional, per capacitar-se per a la seva incorporació al món laboral.
L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.
L’acostament a la cultura d’empresa.
L’experiència en el món del laboral
com a pas previ per la primera ocupació.
L’inici del seu recorregut professional acreditat amb el quadern de pràctiques.
L’avaluació positiva de les pràctiques comporta la superació del mòdul.

Més informació
Normativa sobre les pràctiques

Durada, tutoria i seguiment de les pràctiques

Centre docent: el coordinador i el tutor de cada especialitat.
Empresa: un tutor designat per l’empresa coordinat amb el tutor de l’especialitat.
Departament d’Ensenyament: els coordinadors territorials d'ensenyaments professionals autoritzen els acords.

Gràfica Publicitària: 280 hores (12 ects) - Sergi Grau
Gràfica interactiva: 280 hores (12 ects) - Francesc Perramón
I·lustració: 280 hores (12 ects) - Anna Segura
Animació: 280 hores (12 ects) - Miquel Gómez
Fotografia: 280 hores (12 ects) - Roger Conesa
Joieria artística: 25 hores - Antoni Pallisé
Arts aplicades al mur: 45 hores - Adrià Cid

Coordinador FCT: Sergi Grau / Contacte: 977 211 253 / practiques@dipta.cat

Modalitats

Estàndard: com a màxim 4 hores diàries i 20 setmanals. De dilluns a dissabte.
Intensiva: amb un màxim de 8 hores diàries i 40 setmanals. 
Especial: no segueix la norma general (horari i temporalització).
De curta durada: acord màxim 5 dies en un període no superior a 15 dies naturals consecutius. 

Instruccions d'aplicació

Alumne
1. El tutor de les pràctiques planificarà i assignarà la proposta del centre de treball.
2. L’alumne s’entrevistarà amb l’empresa per acordar l’horari setmanal dins del curs lectiu. Els caps de setmana requereixen una autorització especial.
3. Un cop es tinguin totes les dades s’ha d’omplir el formulari següent:

Formulari sol·licitud de conveni

Termini. Inici i finalització

1r Curs: del 15 de març al 31 de juliol.
2n Curs / Projecte Integrat: de l'1 de setembre al 31 de juliol.

Les pràctiques no finalitzades el 31 de juliol, s’ha de gestionar un nou conveni al setembre.

Empreses
El centre de treball a partir de l’entrevista amb el tutor de pràctiques a d’omplir el formulari en cas que sigui la primera col·laboració.

Formulari alta empresa

Procés

1. Inici del procés d’homologació: per part del tutor o coordinador.
2. Gestió del Conveni: un cop gestionat es signarà per totes les parts  (3 exemplars) i es retornarà a l’escola un exemplar.
3. Inici de les pràctiques: a partir de la data i número de registre segons conveni. Seguiment telemàtic per part de l’alumne, empresa i centre educatiu.

Seguiment telemàtic: gestió del quadern de seguiment

Un cop gestionat el conveni de col·laboració l’alumne podrà entrar a l’aplicatiu per gestionar el Quadern de seguiment, aquest serà validat pel tutor i pel tutor d'empresa que també hi tenen accés. Per poder rebre la informació d'accés l'alumne ha de tenir actualitzades totes les dades a la secretaria del centre i al Moodle 

Accés a el web: mitjançant l’aplicació informàtica Banc integrat de dades (qBid)
Accés aplicació mòbil: Google Play / Apple Store

Un cop iniciades les pràctiques

Activitat diària: pàgina “AGENDA” i “calendari”.
Apareixen els dies marcats on consignareu el temps dedicat a cada activitat, per hores senceres. (Pot haver-hi activitats sense dedicació).
Absències: pàgina "agenda” i “operacions”.
Apareix la icona “absències”. Introduir el motiu de l’absència.
Informes mensuals: pàgina “agenda” i “operacions”.
Apareix la icona “informe periòdic”. Heu de complimentar els informes valorant les activitats realitzades. L’heu d’imprimir i portar-la al tutor de l’empresa que la signarà i segellarà (si hi està d’acord). Un cop signades i segellades pel tutor de l’empresa l’heu d’entregar al tutor de l’Escola a la secretaria.
Enquesta final: es realitza un cop finalitzades les pràctiques i és imprescindible per validar-les.
Un cop realitzada heu de comunicar al tutor de pràctiques que ja heu finalitzat.

Exempcions de les pràctiques a empreses

L'exempció és un dret de l'alumne però no una obligació. Les pràctiques són un crèdit o mòdul professional essencial en la formació de l'alumne.

En cas que l'alumne acrediti haver assolit aquests objectius bàsics de manera parcial o total mitjançant experiència laboral, pot demanar l'exempció total o parcial de les pràctiques.

Procediment i resolució: 1. alumne (Sol·licita) 2. Tutor de FCT (Comprovació de documents) 3. Coordinador FCT (Proposa) 4. Director (Resolt)

Termini: les exempcions es poden tramitar en qualsevol moment abans de l'avaluació final ordinaria, es recomana la tramitació a l'inici del curs acadèmic. No es poden sumar dues exempcions parcials.

Tipus d'exempcions

Exempció per experiència laboral
 L’exempció del 100% del total de les hores del crèdit o mòdul professional del cicle formatiu, assignatura o matèria, s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit o mòdul de formació en un centre de treball. Aquesta experiència ha d’estar relacionada amb el perfil professional i de treball i amb les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.
 
Exempció per validació o reconeixement d'experiència laboral

Les persones que tinguin reconegudes i certificades totes les unitats formatives (UF) almenys d’un mòdul professional o crèdit directament relacionat amb les unitats de competència del cicle formatiu, a través de:
 
Validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials (qualificat – acreditat).
Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials, d’acord amb la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.
 
Aquestes persones poden quedar totalment exemptes del crèdit o mòdul de formació en centres de treball.

Acreditació
S’acredita amb el certificat oficial emès pel centre docent que hagi dut a terme el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals.

En el cas que aquesta acreditació correspongui a mòduls professionals o crèdits tranversals a un altre o altres cicles formatius, caldrà que la persona aporti evidències de l’experiència adquirida en l’àmbit del perfil professional del cicle formatiu pel que es demani l’exempció.

Exempció parcials
L’exempció parcial del 50% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle formatiu, assignatura o matèria, s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del crèdit o mòdul de formació en centres de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

L’exempció del 25% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle formatiu, assignatura o matèria, s’atorga si l’alumne acredita experiència laboral en qualsevol activitat professional. S’ha d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del crèdit o mòdul de pràctiques del cicle formatiu del qual se sol·licita l’exempció.

Acreditació general i documentació
L’alumne ha de presentar els documents que acreditin l’experiència laboral, actual o prèvia en empreses o institucions, fent tasques o funcions que es corresponguin en cadascun dels supòsits d’exempció.

La sol·licitud s'ha de presentar per escrit i ha d'anar acompanyada dels documents acreditatius corresponents que es descriuen en cadascun dels súposits d'exempció. La documentació ha de ser l'original o una còpia compulsada.

 

Model de plantilla de sol·licitud de l’alumne
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/professionals/fct/exempcions/plantilla-sollicitud-exempcio.pdf

Model de plantilla de resolució
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/professionals/fct/exempcions/plantilla-resolucio-exempcio.pdf

Relació de documents acreditatius
• Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
• Acord formatiu amb beca.
 Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència laboral que detalli l’activitat, les funcions i les tasques que ha realitzat l’alumne o alumna.

Si es treballa per compte propi:
• Certificat d'alta d'activitat econòmica
• Rebut de cotització a la seguretat social (si s'escau)
• Quota de règim d'autònoms
• Declaració trimestral de l'activitat econòmica (model 130)

Nota:
en els supòsits del 50% i 100%, com a mínim s’ha de presentar l’informe de vida laboral i certificat o informe de l’entitat o empresa. El responsable del centre docent pot sol·licitar altres documents, per tal de comprovar les competències o l’experiència corresponent al treball relacionat amb els estudis professionals respectius.