Vés al contingut

Proves d'accés 2023

Aquelles persones que no reuneixen tots els requisits que marca la Generalitat per accedir directament als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny han de superar unes proves d'accés que convoca el centre

Calendari 

La part comuna de la prova es fa per comprovar que els aspirants acrediten la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i la part específica es fa per demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb profit aquests ensenyaments.

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)

Inscripció: del 7 (a partir de les 9 h) al 20 de març (a les 23.59) de 2023

Pagament de la taxa: fins al 21 de març de 2023 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 11 d'abril de 2023

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 28 d'abril de 2023

Prova

Part comuna: 23 de maig de 2023 a les 16.00 h.

Part específica: 24 de maig de 2023 a les 16:00 h.

Qualificacions provisionals: a partir del 7 de juny de 2023

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 7 al 10 de juny de 2023

Qualificacions definitives: a partir del 15 de juny de 2023

Convocatòria d'incidències

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força major que cal acreditar documentalment (mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu on l’aspirant es troba inscrit).

Sol·licitud per presentar-se: no més tard de les 12 hores del 25 de maig de 2023

Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 29 de maig de 2023

Prova: 31 de maig de 2023, part comuna a les 9.30 h i part específica a les 16.00 h

Convocatòria extraordinària (part específica)

Inscripció: del 25 (a partir de les 9 h) al 31 de maig de 2023

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 6 de juny 2023

Presentació de la documentació al centre: del 7 al 20 de juny de 2023 (en l'horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: 21 de juny de 2023

Prova: 27 de juny de 2023 a les 9.30 h

Qualificacions provisionals: a partir del 30 de juny 2023

Termini per presentar reclamacions al centre: del 3 al 5 de juliol de 2023 (en l'horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 7 de juliol de 2023

Convocatòria de setembre (part específica)

Inscripció: del 4 al 8 de setembre de 2023

Llista provisional d'admesos i exclosos: 12 de setembre de 2023

Presentació de la documentació al centre: del 13 al 26 de setembre de 2023 (en l'horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: 28 de setembre de 2023

Proves: 29 de setembre de 2023 (a les 9.30 h)

Qualificacions provisionals: 3 d'octubre de 2023

Termini per presentar reclamacions al centre: del 3 al 6 d'octubre de 2023 (en l'horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: 10 d'octubre de 2023

Requisits

Les persones que posseeixin la titulació acadèmica o ensenyaments equivalents que permeten l'accés directe als cicles de grau mitjà o superior d'arts plàstiques i disseny no es poden presentar a la part comuna de la prova d'accés corresponent.

Cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny

 • Poden realitzar la part específica de la prova les persones que tenen un títol de batxiller o de tècnic o tècnica de Formació Professional, o un títol declarat equivalent, a efectes d'accés a aquests ensenyaments d'arts plàstiques i disseny.
 • També poden realitzar la part específica de la prova les persones que, tot i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats a l'apartat anterior, superin la part comuna de la prova. En aquest cas, per inscriure's en aquesta convocatòria és necessari tenir 19 anys o complir-los dins l'any natural d'execució de la prova.
 • No han de realitzar la prova específica les persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents, o equivalents a efectes d'accés a aquests ensenyaments:
  • Títol de batxiller de modalitat d'arts o l'artístic experimental.
  • Títol de batxiller d'altres modalitats si s'han cursat 3 matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts.
  • Títol de tècnic/a (grau mitjà) d'arts plàstiques i disseny o de tècnic/a superior (grau superior) d'arts plàstiques i disseny.
  • Títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés, d'acord amb la taula d'equivalències de l'annex 6.
  • Títol superior d'arts plàstiques o títol superior de disseny, en les seves diferents especialitats.
  • Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
  • Títol superior de conservació i restauració de béns culturals, en les seves diferents especialitats.
  • Llicenciatura en belles arts o certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments.
  • Arquitectura.
  • Enginyeria tècnica en disseny industrial.
  • Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Persones amb requisit d'accés pendent de titulació.

Les persones que estiguin cursant l'últim curs d'algun dels títols que donen accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny i encara no disposin de les qualificacions corresponents, es poden inscriure a la prova específica i presentar-s'hi. Posteriorment, durant el procés de matrícula al centre, han d'acreditar la possessió de la titulació acadèmica.

Persones que volen millorar les seves qualificacions en la prova d'accés.

Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d'accés poden tornar-s'hi a inscriure, sempre i quan no hagin assolit algun dels altres requisits d'accés directe. Així mateix, poden optar per recuperar la qualificació d'una de les parts de la prova.

Si l'aspirant no vol que se li recuperi la nota obtinguda en qualsevol de les dues parts de què consta la prova, ha de manifestar la seva renúncia mitjançant un escrit adreçat al centre en què realitzarà la prova.

Continguts

La prova d'accés s'organitza en dues parts, la part comuna, només per aquelles persones que no disposen dels requisits acadèmics, i una altra de caràcter específic, per a totes les persones que volen accedir a un cicle

Comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a escollir entre història i matemàtiques. Cal tenir present que la superació d'aquesta part de la prova també pot donar accés a cicles de formació professional únicament en el cas d'haver-se examinat de matemàtiques. La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial elabora les proves, d'acord amb els temaris i els criteris d'avaluació que aprova la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre.

Pel que fa a la part específica la prova consta d'un exercici en què l'alumne/a elaborarà una proposta de projecte a partir d'uns condicionants preestablerts, a escollir entre tres projectes relacionats amb:

 • L'àmbit de la comunicació i el disseny que integri els continguts de les matèries de Cultura audiovisual i Disseny.
 • L'àmbit de l'expressió artística que integri els continguts de les matèries de Fonaments de les arts i Dibuix artístic.
 • L'àmbit de l'art i la tecnologia que integri els continguts de les matèries de Dibuix tècnic i Disseny.

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial elaborarà les proves, d'acord amb els temaris i els criteris d'avaluació aprovats a l'annex 7 de la Resolució ENS/519/2011, de 17 de febrer, modificada per la Resolució ENS/1770/2018, de 29 de juliol.

Materials necessaris per fer la part específica

 • Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d’ells per a realitzar els dibuixos preparatoris i esbossos.
 • Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per a realitzar la proposta definitiva.
 • Un full DIN A3 de cartolina.
 • Llapis grafit.
 • Goma d’esborrar.
 • Maquineta de fer punta.
 • Compàs.
 • Regle.
 • Joc d’escaires.
 • Per aplicar color, a escollir entre llapis color, retoladors, tempera, acrílic o aquarel·la.
 • Per a tallar, estisores, bisturí o cúter.
 • Per a enganxar, cinta doble cara, goma d’enganxar o cola blanca.

Accés directe

Titulacions o certificacions que permeten no haver de realitzar la prova específica

 • Títol de batxiller de modalitat d'arts o l'artístic experimental.
 • Títol de batxiller d'altres modalitats si s'han cursat 3 matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts.
 • Títol de tècnic/a (grau mitjà) d'arts plàstiques i disseny o de tècnic/a superior (grau superior) d'arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés, d'acord amb la taula d'equivalències de l'annex 6.
 • Títol superior d'arts plàstiques o títol superior de disseny, en les seves diferents especialitats.
 • Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • Títol superior de conservació i restauració de béns culturals, en les seves diferents especialitats.
 • Llicenciatura en belles arts o certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments.
 • Arquitectura.
 • Enginyeria tècnica en disseny industrial.
 • Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

(Consultar al centre)

Accés amb prova específica

 • Títol de batxiller (no artístic)
 • Títol de tècnic o tècnica de Formació Professional
 • Qui ha superat la prova d'accés a grau superior de formació professional

Accés amb prova específica i general

En aquest cas, poden presentar-se:

 • Poden realitzar la prova les persones que tinguin 19 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats anteriorment

Excempcions

Exempció de la part comuna

Tenen dret a l'exempció de la part comuna les persones que hagin superat

 • El curs específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior.
 • Les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys o de 45 anys o hagi accedit a la Universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.
Document justificatiu: el certificat acadèmic expedit pel centre o per l'entitat on s'ha cursat, on consti la durada total i la qualificació final.
Lloc de presentació de la documentació: si escau, centre triat per a realitzar la prova d'accés.

Exempcions de la part específica

La poden sol·licitar les persones que es trobin en qualsevol de les situacions següents:

a) Tenir experiència laboral, relacionada directament amb el cicle a què es vol accedir, a jornada completa (o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial reconeguda oficialment): d'un any o més amb una categoria professional igual o superior a la que correspon el cicle formatiu del grau en què s'hagi inscrit (en general, oficial de primera o de segona); o de tres anys o més si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior.

Documents justificatius: 1) informe de vida laboral, original, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o la mutualitat laboral, o Full de serveis o certificat de l'administració corresponent; i 2) certificat de l'empresa o de l'entitat legalment constituïda, que detalli les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202-226, Barcelona).

b) Disposar d'una titulació universitària homologada o pròpia, sempre que s'hagin cursat un mínim de 18 crèdits relacionats directament amb els continguts procedimentals del cicle al qual es vol accedir.

Document justificatiu: expedient acadèmic.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202-226, Barcelona).

Termini de presentació de la documentació: fins a l'11 de març de 2022 (convocatòria ordinària), 3 de maig de 2022 (convocatòria extraordinària) o 28 de juny de 2022 (convocatòries de setembre).