Vés al contingut

Carta de compromís educatiu

L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, a través de la seva carta de compromís, vol expressar els aspectes bàsics que l’escola i l’alumnat han de tenir presents per garantir un entorn de convivència per al desenvolupament de la formació artística de l’alumnat dins del projecte educatiu del centre. Conscients que l’educació implica l’acció conjunta de l’alumnat, la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els compromisos següents.


Compromisos per part de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona

 1. Oferir i facilitar una formació artística de qualitat que permeti a l’alumnat interactuar de forma intel·lectual, artística i creativa amb l’entorn social, artístic i professional del territori.
 2. Donar a conèixer a l’alumne/a el projecte educatiu de centre (PEC) i les normes d’organització i funcionament per les quals es regeix el centre (NOFC).
 3. Vetllar pels drets i deures de l’alumnat en el context educatiu del centre.
 4. Fomentar el treball en equip, l’autonomia, la responsabilitat envers el propi aprenentatge de l’alumnat i la seva participació en l’entorn social, segons el projecte educatiu del centre.
 5. Informar l’alumnat dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic i dels resultats de les avaluacions.
 6. Mantenir comunicació regular amb l’alumnat per informar-li sobre la seva evolució acadèmica i personal.
 7. Oferir un entorn basat en el respecte i la convivència de manera recíproca (alumnat/escola).
 8. Adoptar mesures, si escau, alternatives o complementàries per atendre les necessitats específiques de l’alumnat fomentant i potenciant les capacitats individuals.

Compromisos per part de l’alumnat

 1. Complir el deure bàsic d’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i fer les tasques encomanades pel professorat.
 2. Facilitar al centre les informacions que siguin rellevants per al seu procés d’aprenentatge.
 3. Respectar el que determinen les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar, el desenvolupament normal de les classes, tractar amb respecte a tot el personal del centre, així com conèixer la sanció que comporta aquesta infracció, independentment del mitjà que s'hagi utilitzat per cometre aquesta falta, sigui personalment o a través de les xarxes socials.
 4. Fomentar el respecte, la solidaritat i la resolució dialogada dels conflictes.
 5. Respectar i fer un ús responsable de les instal·lacions, equipaments i materials del centre, així com les mesures de seguretat i higiene necessàries en cada espai.
 6. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment acadèmic.
 7. Compartir el contingut d’aquests compromisos.