Projecte lingüístic de centre

El projecte lingüístic de l’EAD Tarragona segueix el marc legal vigent: Estatut de Catalunya, Llei d’Educació de Catalunya i Llei de Política Lingüística. És el document de referència del centre pel que fa al tractament de les llengües que s’hi utilitzen i l’ús del català com a llengua vehicular d’ensenyament/aprenentatge i com a llengua de relació entr

Introducció

El projecte lingüístic de l’EAD Tarragona segueix el marc legal vigent: Estatut de Catalunya, Llei d’Educació de Catalunya i Llei de Política Lingüística. És el document de referència del centre pel que fa al tractament de les llengües que s’hi utilitzen i l’ús del català com a llengua vehicular d’ensenyament/aprenentatge i com a llengua de relació entre tots els membres de la comunitat educativa.

El PLC possibilita al centre gestionar el procés de tractament del català com a llengua vehicular i d'ensenyament/aprenentatge, articular els aspectes referents al tractament de les llengües curriculars i, alhora, fer de la llengua catalana un instrument de cohesió social en un marc plurilingüe.

Pel que fa al marc legal concret sobre el règim lingüístic, aquest PLC s’ajusta al que estableixen els articles 10, 11 i 12 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. DOGC núm. 5422 – 16/07/09 Títol II. Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. Aquests articles estableixen el dret i el deure de conèixer les llengües oficials, que el català és la llengua vehicular i d’aprenentatge, la competència lingüística del professorat i dels professionals d’atenció educativa i del personal d’administració i serveis, l’ús i el foment del català.

Context sociolingüístic

La situació lingüística actual del nostre centre, pel que fa a l’alumnat, posa de manifest que l’ús de la llengua catalana com a llengua prioritària és minoritari. Un 30% de l’alumnat fa servir el català com a primera llengua al seu dia a dia. La resta fa servir el castellà com a primera llengua i, d’aquests, la majoria també coneixen i utilitzen el català en determinats contexts.

El nostre alumnat, en aquesta etapa formativa post-obligatòria, ja ha rebut, com a mínim, l’educació primària i/o secundària en català. Pel que fa a l’alumnat nouvingut, en el nostre centre, suposa una minoria molt poc significativa percentualment que gairebé mai ha necessitat mesures de suport lingüístic. Tot i això, aquest projecte preveu actuacions en aquests casos.

Pel que fa al professorat, l’acreditació del nivell C1 de la Junta Permanent de Català és un requisit imprescindible per ocupar el lloc de treball. El 86% del professorat acredita el nivell C1, l’11% acredita el nivell D i el 3% acredita el nivell C2.

Pel que fa al personal d’administració i serveis, un 40% acredita el nivell D, un 50% acredita el nivell C i un 20% acredita el nivell B.

La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola: activitats orals i escrites, exposicions del professorat, material didàctic físic i virtual, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, informes i comunicacions.

És el vehicle d’expressió habitual en les reunions del claustre, consell escolar i en els actes en general de la comunitat educativa del centre.

Així mateix el català és la llengua normalment emprada en les activitats internes (actes, comunicats, informes, ...) i en la relació amb corporacions públiques de Catalunya, institucions i amb les empreses amb les quals es relaciona el centre.

També s’utilitza la llengua catalana en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sense perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen. En aquest darrer cas es fan les còpies o documents necessaris en castellà.

Usos educatius del català i del castellà

El centre vetlla perquè l’alumnat a més d’utilitzar amb correcció les llengües catalana i castellana, empri adequadament els recursos bàsics del llenguatge tècnic propis de les disciplines professionals i artístiques dels nostres ensenyaments.

Tot l’alumnat pot fer ús indistintament del català i el castellà en les activitats acadèmiques i avaluables durant el transcurs de la seva vida escolar al nostre centre.

L'EAD Tarragona evita la utilització d'un llenguatge sexista. En els documents bàsics del centre es tenen en compte els criteris d’utilització d’un llenguatge no sexista. El professorat, el PAS, la direcció i tota la comunitat educativa treballa per superar tota mena d’estereotips i per facilitar l’actitud crítica davant dels continguts de risc que denigren les persones per motius de sexe o que l’associen a imatges tòpiques.

Alumnat nouvingut

El català és la llengua d’ús normal en l’acollida de l’alumnat nouvingut.

L’alumnat nouvingut que no té coneixements de llengua catalana, en integrar-se a l’aula, rep una atenció curricular individualitzada. El centre farà una adaptació a les característiques personals d’aquest alumnat, fent l'aprenentatge en català però adaptant-li els objectius i continguts, i sempre amb la seguretat que la comprensió ha estat correcta. En el cas que sigui possible, també se’ls facilitarà suport específic fora de l’aula.

En cas d’alumnat nouvingut que només parla una única llengua estrangera, el centre preveu donar-li un període d’adaptació les primeres setmanes fent un seguiment de la seva integració al centre. Quan es dona aquesta situació, el seu tutor/a comunica el cas a l’equip docent per establir adaptacions, com donar més temps per la realització dels exàmens (enunciats amb versions traduïdes), reservar-los seients de la primera fila de l’aula, se’ls repeteixen les instruccions dels exercicis, etc. Aquestes mesures d’atenció a la diversitat es coordinen en dos àmbits: reunions de coordinació d’equip docent i sessions d’avaluació.

Criteris d'aprenentatge de la llengua anglesa

Les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius.

Amb la finalitat d’incorporar i normalitzar l’ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l’àmbit laboral, el centre, a través de diferents mòduls i a cada cicle formatiu de grau superior, preveu el disseny d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa.

Aquestes activitats sovint es concreten mitjançant la visualització de material audiovisual en anglès i el posterior comentari i/o treball de recerca derivat, l’aprenentatge de vocabulari tècnic que es fa servir sobretot en el context de les noves tecnologies que encara no han rebut una traducció tècnica consensuada, la lectura de textos (entrevistes a professionals, revistes estrangeres, articles teòrics i tècnics) en anglès i una posterior prova que demostri la seva comprensió aplicant-la a projectes de l’especialitat.