Vés al contingut

Estratègia digital de centre

L'estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d'actuació d'un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.

Aquesta Estratègia Digital de Centre és una proposta provisional, pendent d'aprovació definitiva per la Diputació de Tarragona. Estarà subjecte a les indicacions que es rebin des del Departament d'Educació i de la pròpia Diputació de Tarragona.

 

Estratègia digital

OBJECTIUS EDC INDICADORS
Integrar eines digitals, com l’avaluació entre iguals, per enriquir l’avaluació i millorar la competència digital de l’alumnat - Nombre d’activitats d’avaluació entre iguals.
- Nombre d’activitats d’avaluació entre iguals integrades al Moodle del centre.
Implicar al professorat en el disseny i aplicació de l’estratègia digital de centre a través de la formació interna de centre - Nombre de professorat participant en la formació interna de centre.
- Grau d’aplicació de la formació en la transferència a l’aula.
Incorporar reunions d'intercanvi d'experiències i de bones pràctiques docents per enriquir la competència digital docent i la qualitat educativa - Nombre de reunions realitzades.
- Nombre de professorat participant.
- Taxa d’abandonament / nota mitjana de curs / índex de titulats / forquilla de notes mitjanes (rang de resultats obtinguts).
- Enquestes de satisfacció a l’alumnat.
Millora d'infraestructures, xarxes i gestió d'usuaris corporatius - Pla d'acollida digital d'alumnat realitzat.
- Pla d'acollida digital de professorat realitzat.
 

Actuacions

O1 Integrar eines digitals, com l’avaluació entre iguals, per enriquir l’avaluació i millorar la competència digital de l’alumnat.
EIX 1 ALUMNAT
Temporització CURS 22-23 CURS 23-24
T1 T2 T3 T1 T2 T3
O1A1 Formació a docents en matèria d'eines per l'avaluació integrades a l'EVA Moodle     X      
O1A2 Integració d'eines per l'avaluació al Moodle de l'escola       X X  
O1A3 Consolidació i programació d'eines per l'avaluació de l'alumnat al Moodle           X

 

O2 Implicar al professorat en el disseny i aplicació de l'estratègia digital de centre a través de la formació interna de centre
EIX 3 CENTRES
Temporització CURS 22-23 CURS 23-24
T1 T2 T3 T1 T2 T3
O2A1 Realització de la formació interna de centre (FIC) al voltant de l'EDC     X      
O2A2 Seguiment d'actuacions al centre derivades de la FIC EDC       X X X

 

O3 Incorporar reunions d'intercanvi d'experiències i de bones pràctiques docents per enriquir la competència digital docent i la qualitat educativa
EIX 2 DOCENTS
Temporització CURS 22-23 CURS 23-24
T1 T2 T3 T1 T2 T3
O3A1 Crida a professorat disposat a compartir la seva experiència i pràctica docent   X        
O3A2 Temporització de reunions mensuals       X    
03A3 Realització de reunions, orientativament, amb dues presentacions d'experiències docents         X X

 

O4 Millora d'infraestructures, xarxes i gestió d'usuaris corporatius
EIX 3 CENTRES
Temporització CURS 22-23 CURS 23-24
T1 T2 T3 T1 T2 T3
O4A1 Millora de la connectivitat i xarxa wifi       X X X
O4A2 Creació d'usuaris corporatius (Google workspace alumnat) X          
04A3 Migració d'usuaris corporatius al Moodle del centre X          
O4A4 Realització del pla d'acollida digital de l'alumnat   X        
 

Seguiment de les actuacions

Objectiu Eix Actuació Temporització Estat
O1 Integrar eines digitals, com l'avaluació entre iguals, per enriquir l'avaluació i millorar la competència digital de l'alumnat Eix 1. Alumnat Formació a docents en matèria d'eines per l'avaluació integrades a Moodle 22-23 T3 Finalitzada
Integració d'eines per l'avaluació al Moodle de l'escola 23-24 T1 En procés
Consolidació i programació d'eines per l'avaluació de l'alumnat a Moodle 23-24 T3 No iniciada
O2 Implicar al professorat en el disseny i aplicació de l'estratègia digital de centre a través de la formació interna de centre Eix 3. Centres Realització de la formació interna de centre (FIC) EDV   No iniciada
Seguiment d'actuacions al centre derivades de la FIC EDC   No iniciada
O4 Millora d'infraestructures, xarxes i gestió d'usuaris corporatius Eix 3. Centres Millora de connextivitat i xarxa wifi   No iniciada
Creació d'usuaris corporatius (Google workspace alumnat)   Finalitzada
Realització del pla d'acollida de l'alumnat   No iniciada

Cultura digital

Desplegament curricular de la competència digital de l’alumnat

L’assoliment de la competència digital de l’alumnat és un dels objectius principals de l’EDC. Aquest assoliment s’ha d’aconseguir de forma transversal amb la implicació de totes les matèries o àmbits. Per aquesta raó cal que el centre planifiqui el seu desplegament i la seva avaluació en els diferents nivells i cursos.

Proposta per avaluar la competència digital de l’alumnat

 • Determinar per cada cicle formatiu un perfil diferenciat de competència digital. És possible que hi hagin resultats d’aprenentatge a cada mòdul que puguin servir de referència, per exemple, a projectes 2 de gràfica interactiva:

  • RA6 Utilitza els recursos que predisposa Internet com una eina interactiva de comunicació.

  • RA7 Domina l’edició electrònica en Web i altres suports multimèdia per la difusió d’informació i aplicar-los en supòsits pràctics de l’especialitat.

  • RA9 Domina els procediments d'actualització dels continguts i manteniment del web.

  • RA10 Reconeix les directrius i normatives d'aplicació a edició i publicació de web.

  • RA11 Aplica els conceptes i procediments bàsics de creació de pel·lícules interactives en la realització de productes multimèdia propis de l'especialitat.

  • RA12 Utilitza les tecnologies de so i vídeo i els formats de treball i finals en la realització de documents interactives.

  • RA13 Aplica, en el context de l'especialitat, els conceptes bàsics de programació de les eines multimèdia utilitzant llenguatges d'autor.

  • RA14 Domina les tecnologies necessàries per al desenvolupament de documents interactius de la qualitat exigible a nivell professional.

 • Crear una rúbrica que concreti el nivell de competència digital que ha d’assolir cada alumnat a cada curs acadèmic. És possible que sigui necessari establir una rúbrica específica per cada cicle formatiu.

 • El resultat d’aquesta avaluació no és tant numèric sinó que és una frase (avaluació formativa). Magda té plantejats de moment cinc nivells d’assoliment de competència.

Descripció dels serveis digitals que s’ofereixen a alumnes i professorat

Maquinari

L’escola proporciona a l’alumnat ordinadors Mac de sobretaula a les aules informàtiques del centre.

Software

Cada alumnat disposa d’un ordinador amb connexió a internet i amb una llicència Adobe Creative Suite funcional. Per accedir a aquesta llicència, l’alumnat ha de fer login al software Creative Cloud fent servir el seu correu electrònic personal.

Moodle

L’alumnat disposa d’un usuari Moodle amb accés a tots els mòduls que té matriculats. A través del Moodle del centre, l’alumnat:

 • pot mantenir contacte digital amb el seu professorat,

 • pot lliurar les tasques que es demanen a cada mòdul,

 • és avaluat i rep retroaccions sobre les tasques lliurades,

 • rep missatges de la direcció del centre així com de cada professorat quan s’escau.

Usuari Google Workspace for Education

L’alumnat disposa d’un usuari Google corporatiu d’escola del tipus nom.cognom@eadt.dipta.cat. A través d’aquest usuari, l’alumnat té accés als serveis educatius que ofereix la plataforma Google i, en especial, a un Google Drive “il·limitat” (realment parlem de 100TB compartits entre tots els usuaris).

Procediment d’alta d’usuaris (alumnat, professorat)

L’alumnat és donat d’alta, a Moodle i a Google Workspace, de forma automàtica una vegada es matricula al centre. L’usuari serà vigent mentre sigui vigent la seva matrícula.

El professorat és donat d’alta, a Moodle i a Google Workspace, per la direcció del centre en el moment en què s’inicia la relació laboral amb la Diputació de Tarragona com a docent a l’escola. L’usuari del professorat serà vigent mentre sigui vigent la seva relació laboral amb la Diputació de Tarragona com a docent a l’escola.

Acolliment digital dels alumnes i docents de nova incorporació

Planificació de la incorporació de nou alumnat al centre en temes digitals: usuaris, serveis que poden utilitzar, formació inicial, normativa d’ús, etc. Planificació de la incorporació de nous docents en temes digitals: usuaris, serveis que pot utilitzar, disponibilitat d’ordinadors, formació metodològica, etc.

Organització de la documentació digital del centre

Projecte educatiu de centre

El document projecte educatiu de centre es pot trobar en aquest link: https://www.dipta.cat/eadt/escola/eadt/projecte-educatiu

De quina manera es fa referència a l’EDC?

Normes d’organització i funcionament de centre

El document normes d’organització i funcionament de centre es pot trobar en aquest link:

https://www.dipta.cat/eadt/normes-dorganització-i-funcionament-de-centre-nofc

De quina manera es fa referència a l’EDC? (ús mòbils…, IA…, desconnexió digital, etc)

Dret de desconnexió digital

Tal com queda recollit al calendari laboral establert per la Diputació de Tarragona, tot el personal (treballador de l’EAD Tarragona) té dret a la desconnexió digital en els termes establerts en l'article 88 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i se li ha de garantir, fora de la franja horària de disponibilitat establerta, el respecte al seu temps de descans i a la seva intimitat personal.

Projecte lingüístic

El document projecte lingüístic es pot trobar en aquest link:

https://www.dipta.cat/eadt/projecte-lingüístic-de-centre

Estratègia digital de centre

El document estrategia digital de centre es pot trobar en aquest link:

https://www.dipta.cat/eadt/estrategia-digital-de-centre

Gestió de les aules informàtiques

Les aules informàtiques del centre són gestionades pel departament d’Infraestructures Informàtiques de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Diputació de Tarragona. L’enllaç entre l’escola i aquest departament és el Coordinador TIC del centre, les funcions del qual queden recollides al document NOFC i són:

 1. Vetllar pel bon funcionament de la xarxa informàtica.

 2. Proposar a l’equip directiu els criteris per la utilització i optimització dels recursos informàtics i per l’adquisició de nous.

 3. Assessorar el professorat en la utilització de programes i recursos informàtics en les diverses àrees i matèries i orientar-lo sobre la seva formació en aquest tema.

 4. Altres funcions que la direcció del centre li encomani en relació amb els recursos informàtics i/o telemàtics.

Comunicacions amb la comunitat educativa

Canals comunicatius digitals

Els canals comunicatius digitals de l’EAD Tarragona són els següents:

 • Pàgina web

 • Moodle

 • Correu electrònic

 • Instagram

 • Twitter

 • Facebook

 • Youtube

Pàgina web

Els objectius principals de l’espai web de l’EAD Tarragona són:

 • Establir un punt de comunicació i participació comú a tots els membres de la comunitat educativa.

 • Mantenir un espai dinàmic, actualitzat i funcional de notícies i informacions de centre.

 • Construir una identitat digital específica

Identificació del públic objectiu

El públic objectiu al que s’adreça la web del centre està format per:

 • ciutadania

 • futur alumnat

 • alumnat del centre

 • Ex alumnes

 • Possibles empleadors (empreses per fer pràctiques)

Contingut de l’entorn web

Els continguts de la web de l’EAD Tarragona hauran de:

 • mostrar objectivament la realitat del centre: context, projecte educatiu...

 • apropar la seva activitat i funcionament a la comunitat educativa, a la vegada que la dinamitza

 • emprear-se com a vehicle per expressar la identitat del centre.

Continguts generals

 • Notícies del centre

 • Calendari d'esdeveniments d'àmbit mensual

 • Esdeveniments passats i d'interès per a la comunitat educativa del centre

 • Dates de matriculació

 • Dates d’avaluació

 • Inici de vacances

 • Celebracions i festes pròximes (recordatori)

 • Enllaços externs d’interès general per a la comunitat educativa

Moodle i correu electrònic

Els continguts específics de curs i de grup classe es comuniquen a través de Moodle i del correu electrònic.

A tall d’exemple, els continguts que s’envien a través d’aquest canal poden ser aquests:

 • Pla docent dels mòduls

 • Material escolar necessari

 • Data de sortides acadèmiques

 • Avisos puntuals

 • Enllaços a recursos educatius

Instagram

Els objectius principals pels quals fem servir aquesta xarxa social són:

 • Apropar l’Escola a la ciutadania en general, sabent que en ella hi ha grups específics d’interès: futur alumnat i els seus mares i pares, futurs empleadors,...

 • Establir un punt de comunicació i transparència a tots els membres de la comunitat educativa.

 • Oferir participació i feedback a la comunitat educativa (comentaris, compartició d’stories i notícies destacades,...)

 • Mantenir un espai dinàmic, actualitzat i funcional de notícies i informacions del centre i de la comunitat educativa.

 • Esdevenir un referent online on trobar infomació sobre activitats culturals relacionades amb l’EADTarragona

 • Construir una identitat digital mitjançant un seguit de hastags, un estil concret del tractament de les imatges i el to emprat en els textos descriptius.

Identificació del públic objectiu

El públic objectiu al que s’adreça l’instagram del centre està format per:

 • ciutadania (aquí parlem d’un públic generalista però també de possibles empleadors)

 • futur alumnat ( i els seus pares, ja que la majoria del target és menor d’edat).

 • alumnat del centre

 • ex alumnat

Contingut

Els continguts hauran de:

 • mostrar el dia a dia del centre

 • apropar la seva activitat i funcionament a la comunitat educativa

 • fidelitzar i elaborar un setiment de pertinença entre les persones que conformen la comunitat educativa (alumnat, exalumnes, professorat…)

 • emprear-se com a vehicle per expressar la identitat del centre

Continguts generals

 • Notícies del centre: esdeveniments destacats (exposicions, premis, …)

 • Esdeveniments passats i d'interès per a la comunitat educativa del centre (conferències, festes i celebracions com el DMDG, LAP…)

 • Informacions específiques d’interès: dates de matriculació, portes obertes…

 • Dia a dia del centre: Imatges de professorat fent classe, alumnat explicant projectes…

 • Espais del centre i equipaments

 • Portfoli de l’alumnat del centre: treballs d’alumnat de cadascun dels cicles formatius de l’EAD Tarragona.

Twitter

Els objectius principals de tenir aquesta xarxa social són:

 • Apropar l’Escola a la ciutadania en general

 • Establir un punt de comunicació i transparència a tots els membres de la comunitat educativa.

 • Mantenir un espai dinàmic, actualitzat i funcional de notícies i informacions del centre i de la comunitat educativa.

 • Esdevenir un referent online on trobar infomació sobre activitats culturals relacionades amb l’EADTarragona

 • Construir una identitat digital mitjançant un seguit de hastags, un estil concret del tractament de les imatges i el to emprat en els textos descriptius.

Identificació del públic objectiu

El públic objectiu al que s’adreça a twitter del centre està format per:

 • ciutadania (aquí parlem d’un públic generalista però també de possibles empleadors i mitjans de comunicació locals)

 • futur alumnat (sobretot pares i mares, ja que la majoria del nostre target és menor d’edat).

 • Ex alumnat

Contingut

Els continguts hauran de:

 • mostrar el dia a dia del centre. Transparència informativa.

 • apropar la seva activitat i funcionament a la comunitat educativa

Continguts generals

 • Notícies del centre: esdeveniments destacats (exposicions, premis,festes i celebracions com el DMDG, LAP …)

 • Informacions específiques d’interès: dates de matriculació, portes obertes…

 • Espais del centre i equipaments

 • Portfoli de l’alumnat del centre: treballs d’alumnat de cadascun dels cicles formatius de l’EAD Tarragona.

Facebook

El Facebook el tenim pensat com una xarxa de rebot informatiu. És a dir tots els ímputs que s’expliquen per a la xarxa d’instagram es repeteixen aquí.

Facebook ha esdevingut una xarxa pensada per a mantenir el contacte amb amistats. I el públic no l’identifiquem com a target propi. No obstant això ,sí que la utilitzem per a reforçar els continguts que parlen de fidelització i sentiment de pertinença a l’EADTarragona.

Youtube

Aquesta xarxa la utilitzem actualment com a canal informatiu i repositori per a treballs en suport vídeo.

Per exemple hi ha vídeos que parlen del dia a dia a l’EADTarragona.

D’altres que entrevisten exalumnes de diferents cicles i donen el seu punt de vista a l’ensenyament, instal·lacions, projectes realitzats, etc.

Altres vídeos que són resum d’esdeveniments com el Big Draw.

Vídeos que mostren treballs d’alumnes del cicle d’animació, per exemple.