Estratègia digital de centre

L'estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d'actuació d'un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.

 

Estratègia digital

Diagnosi de centre (Selfie School)

>

Participació a la diagnosi

>

Visió general de les àrees diagnosticades

>

Resultats per àrea

>

Comparació de resultats per tipus d'usuari

>

Resultats per usuari

Diagnosi de centre (Selfie for Teachers)

>

Nivell de competència digital

>

Resultats per àmbit

>

Resum dels resultats

Objectius, actuacions i avaluació

O1 Integrar eines digitals, com l’avaluació entre iguals, per enriquir l’avaluació i millorar la competència digital de l’alumnat.

Indicadors d'avaluació:

  • Nombre d’activitats d’avaluació entre iguals.
  • Nombre d’activitats d’avaluació entre iguals integrades al Moodle del centre.

O2 Implicar al professorat en el disseny i aplicació de l’estratègia digital de centre a través de la formació interna de centre.

Indicadors d'avaluació:

  • Nombre de professorat participant en la formació interna de centre.
  • Grau d’aplicació de la formació en la transferència a l’aula.

O3 Incorporar reunions d'intercanvi d'experiències i de bones pràctiques docents per enriquir la competència digital docent i la qualitat educativa.

Indicadors d'avaluació:

  • Nombre de reunions realitzades.
  • Nombre de professorat participant.
  • Taxa d’abandonament / nota mitjana de curs / índex de titulats / forquilla de notes mitjanes (rang de resultats obtinguts).
  • Enquestes de satisfacció a l’alumnat.

Cultura digital

Desplegament curricular de la competència digital de l’alumnat

L’assoliment de la competència digital de l’alumnat és un dels objectius principals de l’EDC. Aquest assoliment s’ha d’aconseguir de forma transversal amb la implicació de totes les matèries o àmbits. Per aquesta raó cal que el centre planifiqui el seu desplegament i la seva avaluació en els diferents nivells i cursos.

Descripció dels serveis digitals que s’ofereixen a alumnes i professorat

Serveis digitals propis del centre

Serveis digitals externs al centre

Procediment d’alta d’usuaris (alumnat, professorat)

Organització de la documentació digital del centre

Gestió de les aules informàtiques i dels ordinadors de préstec, etc.

Acolliment digital dels alumnes i docents de nova incorporació

Planificació de la incorporació de nou alumnat al centre en temes digitals: usuaris, serveis que poden utilitzar, formació inicial, normativa d’ús, etc. Planificació de la incorporació de nous docents en temes digitals: usuaris, serveis que pot utilitzar, disponibilitat d’ordinadors, formació metodològica, etc.

Comunicacions amb la comunitat educativa

Disseny de la comunicació digital (tutors, professorat, direcció…), alumnat-professorat i entre el mateix professorat.

Portals web i xarxes socials

Organització del manteniment de la informació dels portals i de les xarxes socials del centre.

Altres protocols de centre

Procediments o acords que el centre hagi definit respecte a l’estratègia digital: ús de mòbils al centre, revisió i utilització d’aplicacions al núvol, etc.