Consell escolar

El Consell Escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius

Composició del Consell Escolar

 • El director, que n’és el president
 • El cap d’estudis
 • Un regidor o representant de l’ajuntament del terme municipal en el qual hi ha el centre
 • Un nombre determinat de professors/es elegits pel claustre de professors
 • Un nombre determinat d’alumnes elegits entre ells
 • Un representant del personal d’administració i serveis del centre
 • El secretari del centre, que actua de secretari del consell escolar, amb veu i sense vot

El nombre de representants electes del professorat no pot ser inferior a un terç del nombre total de components del consell escolar.

El consell escolar del centre estableix el nombre de representants de  cada sector respectant els criteris generals de composició. No es pot modificar la configuració del consell escolar del centre durant els tres anys següents a aquell en què és determinada.

En el cas dels centres que imparteixen com a mínim dues famílies professionals d’arts plàstiques i disseny, forma part del consell escolar un representant proposat per les organitzacions empresarials o institucions laborals presents en l’àmbit d’acció del centre, amb veu i sense vot.

També formen part del Consell Escolar un representant de l’Ens Titular (Diputació de Tarragona), i un representant dels centres associat de Valls. Aquests membres tenen dret a veu però no a vot.

Composició orientativa del consell escolar del centre

Membres amb dret a vot

 • 4 Director + cap d’estudis + representant Ajuntament + PAS
 • 6 Professorat
 • 6 Alumnes
 • 16 TOTAL

Renovació dels membres del Consell Escolar

El càrrec de membre del Consell Escolar és per a una etapa de quatre anys. El procés electoral es convoca cada dos anys i s’efectua per renovar la meitat dels membres de cadascun dels sectors electius que integren els consells escolars.

Vacants

Si es produeix una vacant en el consell escolar, s’ha d’ocupar pel procediment que estableixi el reglament de règim interior del centre.

Si el reglament no preveu aquesta circumstància, l’ha d’ocupar el següent candidat més votat en les darreres eleccions. El nou membre s’ha de nomenar per al temps que restava de mandat a la persona que ha causat la vacant.

Competències

 • Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sense perjudici de les competències del Claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.
 • Aprovar la creació d’altres òrgans de coordinació del col·legi i assignar-los competències, sens perjudici de les funcions dels òrgans de coordinació preexistents.
 • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
 •  Aprovar el Reglament de règim interior del centre.
 • Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries, de les activitats extraescolars i dels serveis, si s’escau, amb la col·laboració de les associacions de pares d’alumnes. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l’execució.
 • Avaluar i aprovar la memòria anual d’activitats del centre.
 • Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives, així com aquelles accions assistencials a les quals el centre pot prestar la seva col·laboració, escoltades les associacions d’alumnes.
 • Establir les relacions de col·laboració amb altres centres, entitats i organismes amb finalitats culturals i educatives.
 • Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i material escolar, i la seva renovació, així com vetllar per la seva conservació.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i elaborar un informe que s’inclou en la memòria anual.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.
 • Elaborar informes, a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb l’activitat del mateix.
 • Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar per a que es realitzi amb subjecció a allò establert en aquesta Llei i disposicions que la desenvolupin.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar per que aquestes respectin la normativa vigent.
 • Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.
 • Ser informat de la proposta a l’Administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu.
 • Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament d’Ensenyament.