Vés al contingut

Gràfica Interactiva

Aquest cicle capacita per exercir de manera professional en el món del multimèdia interactiu realitzant activitats relacionades amb la planificació dels projectes interactius amb noves tecnologies
portada

El disseny web i d'aplicacions és una aposta segura a l'hora de trobar feina

L’alumnat assoleix la capacitat de desenvolupar projectes de gràfica interactiva aplicats a diferents àmbits: disseny i desenvolupament web, producció de continguts interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny d'interfícies.

Amb aquesta formació es capacita l'alumnat per exercir en el món professional del multimèdia interactiu, realitzant activitats relacionades amb la conceptualització i planificació dels projectes interactius amb noves tecnologies.

Dades bàsiques

 • Grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny. Tècnic o tècnicaa superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica interactiva
 • Durada total del cicle: dos cursos. 120 ECTS. 2.000 hores.
 • L’alumnat realitza 280 hores de pràctiques en empreses del territori relacionades amb cada especialitat..
 • Família professional artística: Comunicació gràfica i audiovisual.
 • Referent europeu: CINE 5-b (Classificació Internacional Normalitzada de l'Educació).

Objectius generals

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior en Gràfica interactiva obtenen un títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir al món laboral, amb tasques relacionades amb:

 • Disseny, organització i gestió de projectes de gràfica interactiva.
 • Disseny i desenvolupament web.
 • Creació i producció de continguts interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny d’interfícies
 • Anàlisi de propostes de projectes de gràfica interactiva aplicats a àmbits diferents.
 • Col·laboració en l'organització i la supervisió de la producció.

Cursos i mòduls

Mòduls 1r curs

 • Fonaments de la representació i l'expressió visual
  UF1 Elements plàstics i visuals. Morfologia i dinamisme de la composició 
  UF2 Llum i color. Relacions. Valors simbòlics
  UF3 Forma i espai. Anàlisi, representació i interpretació creativa

  Mitjans informàtics
  UF1 Introducció als mitjans informàtics
  UF2 Tractament de la imatge bitmap
  UF3 Tractament de la imatge vectorial

  Teoria de la imatge
  UF1 Teoria detom la imatge

  Fotografia
  UF1 Llenguatge fotogràfic
  UF2 Tècnica fotogràfica i tractament de la imatge
  UF3 Fotografia aplicada a projectes de l'especialitat

  Història de la imatge audiovisual i multimèdia
  UF1 Comunicació gràfica i visual i les seves manifestacions: la imatge audiovisual i multimèdia
  UF2 Història de la imatge audiovisual i multimèdia: Antecedents, evolució i actualitat

  Projectes de gràfica interactiva 1
  UF1 Introducció als projectes de gràfica interactiva
  UF2 Estructura i planificació del disseny web 
  UF3.1 Metodologia i procediments. Disseny i producció multimèdia

  Recursos gràfics i tipogràfics
  UF1 Evolució històrica de la tipografia
  UF2 Signe tipogràfic
  UF3 Aplicació tipogràfica

  Llenguatge de programació 1 
  UF1 Conceptes bàsics de programació 
  UF2.1 Llenguatge de programació 

  Interfícies gràfiques d'usuari 1
  UF1. Introducció al entorn gràfic
  UF2.1 Interfície gràfica d'usuari

Mòduls 2n curs

 • Llenguatge i tecnologia audiovisual 
  UF1 Introducció als mitjans audiovisuals
  UF2 Comunicació i llenguatge audiovisual: Recursos expressius
  UF3 Tècniques i tecnologies de realització audiovisual 
  UF4 Tècniques i tecnologies de postproducció audiovisual

  Formació i orientació laboral
  UF1 Marc legal de les arts plàstiques i el disseny: les propietats essencials
  UF2 Incorporació al treball: el procés de cerca de feina
  UF3 Empresa i iniciativa emprenedora: el treball per compte propi 

  Projecte integrat
  UF1 Projecte integrat

  Projectes de gràfica interactiva 2
  UF3.2 Metodologia i procediments. Disseny i producció multimèdia 
  UF4 Desenvolupament de projectes. Noves plataformes interactives 
  UF5 Anàlisi i presentació dels projectes de gràfica interactiva

  Llenguatge de programació 2
  UF2.2 Llenguatge de programació
  UF3 Base de dades. Organització d'arxius 

  Interfícies gràfiques d'usuari 2
  UF2.2 Interfície gràfica d'usuari
  UF3 Sistemes perifèrics d'informació
  UF4 Percepció i tècniques d'usabilitat
  UF5 Interacció i aplicació gràfica