Vés al contingut

Beques de la Diputació per alumnat dels CFGS a les Escoles d'Art i Disseny

La Diputació de Tarragona posa a l'abast de l'alumnat de l'Escola beques individuals que tenen per objectiu facilitar la realització dels estudis artístics

Convocatòria de beques d'Art.

Curs 2023/2024

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió d’ajuts econòmics, mitjançant beques individuals, destinades a l’alumnat oficial de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, per facilitar-los la realització dels estudis artístics per al curs 2023/2024.

La concessió de les beques esmentades es regeix per les disposicions que s’inclouen en la convocatòria annexada a aquesta pàgina web, atesa la seva especificitat i singularitat.


Actuacions becades

 

Les actuacions becades són l’import abonat pels preus públics de matrícula (curs 2023/2024) dels Cicles Formatius de Grau Superior d'ensenyaments artístics que s'imparteixen a les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació als centres de Tarragona i Reus. Està exclòs el projecte final del cicle formatiu del Pla LOGSE i els altres programes d'estudis no reglats.


Forma de presentació de sol·licituds.

​​​

Emplenar la sol·licitud i annexar-hi la documentació que s’especifica.

Els documents annexos que s’hauran d’incorporar a la sol·licitud (mitjançant la Seu Electrònica), seran els següents:

Si l’alumne/a realitza el curs 2023/2024 al centre per primera vegada:

  • Certificat acadèmic, original, del centre oficial (Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior, de Batxillerat o d’altres estudis oficials), en el que ha realitzat el curs 2022/2023 o l’últim curs realitzat, acreditant les qualificacions obtingudes de cada assignatura/mòdul i la nota mitjana numèrica.

La sol·licitud es podrà presentar pels següents canals:

  • Per mitjans electrònics a través del tràmit específic disponible a la Seu Electrònica de la Diputació: https://seuelectronica.dipta.cat/
  • Presencialment, en suport paper, a les Oficines d’Assistència en Matèria de Registre habilitades per la Diputació de Tarragona, preferiblement amb cita prèvia concertada a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l’aplicació de cita prèvia de la Diputació (https://citaprevia.ubintia.com/dipta/?idioma=es_ES#nbb), en horari de 9 a 14 hores.
  • O per qualsevol de les altres vies que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i l’acceptació de tots els requisits, obligacions i condicions inclosos en aquesta convocatòria.

A més a més, un cop publicada la resolució de concessió serà necessari que a banda del tràmit de la sol·licitud, l’alumne/a, progenitor/a, tutor/a faci el tràmit “Comunicació de dades fiscals i bancàries” a la Seu Electrònica de la Diputació: https://seuelectronica.dipta.cat/

El/la sol·licitant pot no oposar-se a que la Diputació pugui consultar per serveis d’intermediació de dades públiques a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social amb la finalitat exclusiva de comprovar els requisits establerts per obtenir, percebre i mantenir la beca que es sol·licita. Tanmateix, l’Àrea Intervenció comprovarà, pel procediment intern establert per Tresoreria, que el beneficiari no sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament. En tot cas, en qualsevol moment del procediment la Diputació de Tarragona pot requerir al/la sol·licitant que aporti la documentació acreditativa necessària.


Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i fins al dia 13 de maig de 2024.