Beques

La Diputació de Tarragona posa a l'abast de l'alumnat de l'Escola beques individuals que tenen per objectiu facilitar la realització dels estudis artístics

Beques de la Diputació  per alumnat dels Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny

Les actuacions becades són l'import abonat per les taxes de matrícula dels Cicles Formatius de Grau Superior de les especialitats que s'hi imparteixen i queden exclosos els proejctes finals dels cicles formatius. L'import de la beca és equivalent al tant per cent que li correspongui de cada mòdul/assignatura/unitat formativa que estableix l'ordenança fiscal reguladora de les taxes de la Diputació de Tarragona - Taxes per la prestació del servei d’ensenyaments artístics que s’imparteixen en les Escoles d’Art i Disseny i Taller d’Art de la Diputació de Tarragona, que són d’aplicació per cada curs. 

Qui en pot ser beneficiari/ària?

A la concessió d'aquests ajuts hi pot optar l'alumnat matriculat en les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (exclosos els projectes finals) que sigui veí o resident a qualsevol població de les comarques de Tarragona o de les Terres de l'EbreEls sol·licitants no podran tenir deutes amb la Diputació. La corresponent convocatòria anual especifica els requisits econòmics i acadèmics exigits per a fer la sol·licitud. 

Com se sol·licita 

Presentant la sol·licitud en format paper als registres Auxiliars de les secretaries dels centres o, de manera excepcional, al registre Auxiliar de la Unitat de Gestió de Centres d'Educació (Passeig Sant Antoni, 100, 43003-Tarragona). La sol·licitud es pot demanar als centres o descarregar-la de la seu electrònica de la Diputació de Tarragona que fa seu el compromís de no superar el termini de 6 mesos per a resoldre i notificar la resolució del procediment, a comptar a partir de la data de publicació de la convocatòria de beques en el BOPT. La convocatòria de beques del curs es fa pública   durant el mes de febrer, i els interessats disposen d'un mes de termini per a la presentació de sol·licituds.

Beques del Ministeri d'Educació

El Ministeri d'Educació posa a disposició del l'alumnat, en general, beques i ajuts per nivells d'ensenyament no obligatoris, entre els quals aquells adreçats a estudiants que cursin ensenyaments artístics professionals i superiors. La concessió està subjecte a determinats requisits i barems de caire econòmic que podeu consultar a través de l'apartat corresponent del lloc web del Ministeri.