Vés al contingut

Documents de centre

En aquest apartat podeu consultar la documentació bàsica pel que fa a l'organització i la gestió de l'escola.

Document que inclou els trets d'identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.


Document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida al nostre centre (funcions, drets i deures d'alumnat i professorat, procediments i adaptacions del centre a normativa general).


Document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre el centre, l'alumnat i les famílies en la seva educació.


Document que recull els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre educatiu.


Document que defineix i concreta les línies d'actuació del centre que fan possible que professorat, alumnat i centre assoleixin la competència digital.


Enllaç on podreu consultar els horaris de les classes, les aules on s'imparteixen i els docents que les imparteixen.