La Diputació

Intervenció

Missió i funcions


La Intervenció de la Diputació de Tarragona s'ocupa de les finances. Té la missió de proporcionar als departaments gestors els recursos econòmics i els procediments d'execució que facilitin la prestació dels serveis, la direcció de la comptabilitat i la formulació dels comptes de l'entitat i dels ens que en depenen.

Vetlla, mitjançant la fiscalització, perquè aquests gestors adeqüin les seves accions a la legalitat financera vigent i a les normes de treball que dicta la corporació.

Facilita informació als ciutadans i a la societat en general, de manera que es permeti el coneixement de les finances de la institució i el destí dels seus fons públics.

Adreça
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Telèfon: 977 296 606

 

Butlletí Oficial de la Província

Adreça: 
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Telèfon: 977 248 397

Organització de l'Àrea

Diputat delegat

Diputat delegat d'Hisenda:

Quim Nin Borredà

Organigrama

DIP85
Tomàs Carbonell Vila
INTERVENTOR GENERAL
ÀREA INTERVENCIÓ

 • UNITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I DE SUPORT JURÍDIC

  La unitat de Gestió administrativa i suport jurídic coordina el funcionament orgànic intern i presta suport legal a l’àrea d’intervenció.


 • SERVEIS ECONÒMICS

  Engloba la gestió dels ingressos, les publicacions al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, el Control de les Subvencions, la Fiscalització dels comptes, la Comptabilitat i el Pressupost corporatiu.


  • UNITAT DE FISCALITZACIÓ


  • UNITAT DE CONTROL D'INGRESSOS I BOP


   • BOP

    El Butlletí Oficial de la Província de Tarragona és un instrument d'informació pública per tal de fer transparent la gestió de les diferents administracions als ciutadans i permetre la seva participació.

   • Susana Mancheño Blazquez
    CAP D'UNITAT ADMINISTRATIVA DEL BOP, E.F.
    BOP
  • Ana Sabín Fernández
   CAP DE SECCIÓ DE CONTROL D'INGRESSOS I BOP
   UNITAT DE CONTROL D'INGRESSOS I BOP

  • UNITAT GESTORA DE CONTROL DE SUBVENCIONS

  • Teresa Barrera Hernandez
   CAP D'UNITAT ADMINISTRATIVA DE CONTROL DE SUBVENCIONS
   UNITAT GESTORA DE CONTROL DE SUBVENCIONS

  • UNITAT DE CONTROL FINANCER

 • Sandra Andreu Febas
  CAP DE SERVEI DELS SERVEIS ECONÒMICS
  SERVEIS ECONÒMICS

 • UNITAT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA


  • UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA


   • UNITAT DE REGISTRE DE FACTURES


  • UNITAT DE COMPTABILITAT FINANCERA

 • Amadeu José Marsà Sandiumenge
  CAP DE SERVEI DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESUPOSTÀRIA
  UNITAT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

En destaquem

Documentació de l'Àrea

guia funció

 

 

Descarrega't la Guia de la funció interventora

Control intern

Implantació del Reial decret 424/2017

 

Esquema de control intern

esquema de control intern

 

Funció Interventora

Amb l'entrada en vigor del RD 424/2017, de control intern dels ens locals, la Diputació de Tarragona acorda la configuració d'un nou model de la funció interventora. Hem elaborat la Guia de la funció interventora de la Diputació de Tarragona, per tal que els ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, així com qualssevol altres que hi estiguin interessats, hi puguin accedir.

Acords Plenaris

 • Acord plenari de la Diputació, de data 29 de juny de 2018, pel qual s'aprova el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i de control inherent a la nota d'intervenció en comptabilitat dels drets i els ingressos de la Diputació de Tarragona i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora.
 • Acord plenari de la Diputació, de data 28 de setembre de 2018, pel qual s'aprova l'adaptació de l'Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018 a la funció interventora en règim de requisits bàsics establerta pel Ple de la corporació en sessió ordinària de data 29 de juny de 2018, i aprovació de nous requisits addicionals.

Guia de la funció interventora

 

 

Control Financer

Pla anual de Control Financer

L’article 31 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local estableix que l’òrgan interventor haurà d’elaborar un Pla Anual de Control Financer que recollirà les actuacions de control permanent i auditoria publica a realitzar durant l’exercici.

Informes de control i auditories

En aquest enllaç es poden consultar les auditories de comptes que s’han realitzat.