La Diputació

Secretaria

Missió i funcions

L’Àrea de Secretaria actua com a fedatària pública i ofereix assistència jurídica tant als òrgans de govern com als departaments tècnics de la corporació. També assessora, representa i defensa la Diputació als tribunals de justícia.

S'encarrega de la recepció i el registre de la documentació rebuda. A Patrimoni es gestiona l'inventari de béns, i a l'Arxiu es reben, es classifiquen i es custodien els fons documentals de la Diputació.

PALAU DE LA DIPUTACIÓ
Passeig de Sant Antoni, 100. 43003 -Tarragona
Tel.: 977 296 603

 

Organització de l'àrea

Diputat delegat

Diputat delegat de Patrimoni:

 

 

Organigrama

DIP80

Josep Maria Sabaté Vidal
VICESECRETARI/ÀRIA AMB FUNCIONS DE SECRETARI/ÀRIA GENERAL
ÀREA DE SECRETARIA

 • SECRETARIA GENERAL

  La unitat de Secretaria General dona fe pública i assistència als òrgans de govern, assessorament jurídic i coordinació administrativa de la resta d'àrees i unitats.


  • PROTECCIÓ DE DADES I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

  • Javier Cruz Torres
   RESPONSABLE D'UNITAT DE PROTECCIÓ DE DADES I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
   PROTECCIÓ DE DADES I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

  • UNIT. DE SECR.GRAL. - TRANSFORMACIÓ DIGITAL I COORDINACIÓ ADM.


   • REGISTRE GENERAL


   • ARXIU

   • Sergi Borrallo Llauradó
    TÈCNIC/A SUPERIOR
    ARXIU
  • Maite Velayos Esplugas
   CAP DE SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
   UNIT. DE SECR.GRAL. - TRANSFORMACIÓ DIGITAL I COORDINACIÓ ADM.

  • UNIT.DE SECR.GRAL-ASS. ALS ÒRGANS GOVERN I ASSESSORAMENT LEGAL


 • PATRIMONI

  La Unitat de Patrimoni gestiona l’inventari de béns de la Diputació.

 • Xavier Bolinches Vizcaino
  CAP DE SERVEI DE PATRIMONI
  PATRIMONI

 • SERVEIS JURÍDICS

  La Unitat de Serveis Jurídics ofereix assessorament jurídic, defensa i representa a la corporació i el personal davant dels tribunals de justícia. A més, a través del Servei d’Atenció al Municipi, estén als ajuntaments l’assessorament, la defensa i la representació davant la Justícia.

 • Anna Magnet Planas
  CAP DE SERVEI DELS SERVEIS JURÍDICS
  SERVEIS JURÍDICS

En destaquem

Documentació de l'àrea

Sol·licitud genèrica

El tràmit "Sol·licitud genèrica” és el tràmit que permet presentar una instància genèrica o l’aportació de documentació a la Diputació de Tarragona, per a tots aquells supòsits en què no existeixi un tràmit específic per a la gestió que els interessats vulguin realitzar. 

Fés el tràmit des de la Seu Electrònica