La Diputació

Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

Missió i funcions

Aquesta Àrea gestiona els recursos humans de la corporació i impulsa projectes territorials de millora de l’ocupació, inserció laboral i emprenedoria. La seva missió i funcions són:

 • Dissenyar i executar polítiques de recursos humans alineades amb el Pla estratègic corporatiu.
 • Gestionar instruments de millora de la productivitat, el desenvolupament professional i la qualitat dels recursos humans de l’organització.
 • Planificar de forma acurada la dotació de l’equip professional de la Diputació de Tarragona.
 • Mantenir un marc de relacions laborals estable i amb sentit de concertació.
 • Desenvolupar una política de comunicació interna integrada en la política comunicativa de la Corporació.
 • Impulsar projectes de millora de l’ocupació, la inserció laboral i l’emprenedoria.
 • Reforçar i consolidar de la relació amb els agents locals clau del territori.
 • Intensificar la relació amb els centres formatius per tal de fomentar l'emprenedoria entre la comunitat estudiantil.
Adreça
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Telèfon: 977 296 615

 

Organització de l'Àrea

Diputades delegades

 • de Recursos Humans:

Sílvia Puerto Lleixà

 • d'Ocupació i Emprenedoria:

Carme Ferrer i Cervelló

Organigrama

DIP70
Alex Grau Orts
CAP D'ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

 • ASSISTÈNCIA TÈCNICA

  La unitat d’Assistència tècnica presta suport intern a les unitats de l’Àrea de Recursos Humans


  • SUPORT A LES PERSONES

  • Antoni Lopez Delclos
   RESPONSABLE D'UNITAT DE SUPORT A LES PERSONES
   SUPORT A LES PERSONES

  • ESTRATÈGIA I QUALITAT

  • Judit Trilla Gutiérrez
   TÈCNIC/A MITJÀ/ANA
   ESTRATÈGIA I QUALITAT

  • SERVEIS OPERATIUS

  • Pepa Cascante Tomas
   TÈCNIC/A AUXILIAR
   SERVEIS OPERATIUS

  • SISTEMES D'INFORMACIÓ DE RH

  • Manel Marchena Targa
   TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ
   SISTEMES D'INFORMACIÓ DE RH

 • PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ

  La unitat de Planificació i Organització programa i gestiona els plans de Recursos Humans de la corporació: els processos selectius, les altes i les baixes.


  • PLANIFICACIÓ

  • Anna Maria Corts Bertran
   CAP D'UNITAT DE PLANIFICACIÓ
   PLANIFICACIÓ

  • SELECCIÓ

  • Maria Angels Martinez March
   RESPONSABLE D'UNITAT DE SELECCIÓ
   SELECCIÓ

  • VINCULACIÓ

  • Anna Bori Roqué
   CAP D'UNITAT DE VINCULACIÓ
   VINCULACIÓ

  • GESTIÓ ECONÒMICA I NÒMINA

  • Gemma Bonet Torné
   CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA I NÒMINA
   GESTIÓ ECONÒMICA I NÒMINA
   Esther Sal Teixidó
   TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ
   GESTIÓ ECONÒMICA I NÒMINA

  • PROVISIÓ

  • Susana Gomez Luri
   RESPONSABLE D'UNITAT DE PROVISIÓ
   PROVISIÓ
 • Eugenia Díez Rodríguez
  CAP DE SERVEI DE PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ
  PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ

 • OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

  Promou accions de suport a l’ocupació i foment de l’emprenedoria.


  • EMPRENEDORIA


  • OCUPACIÓ


  • GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA

 • Dolors Micola Piñol
  CAP DE SERVEI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
  OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

 • DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS

  La unitat Desenvolupament de Recursos Humans planifica i coordina la formació destinada a la millora contínua del personal de la Diputació


  • FORMACIÓ


  • DESENVOLUPAMENT


  • SEGURETAT I SALUT

 • Maria Fontcalda Solé Altadill
  CAP DE SERVEI DE DESENVOLUPAMENT DE RH
  DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS

 • RELACIONS LABORALS

  Gestiona i coordina les relacions laborals dels col·lectius que integren la Diputació: el conveni col·lectiu, la relació amb els sindicats i la gestió de permisos i autoritzacions.

 • Cristina Rodriguez Tocino
  CAP DE SECCIÓ DE RELACIONS LABORALS
  RELACIONS LABORALS

En destaquem

Documentació de l'Àrea

Oferta pública d'ocupació

L’oferta pública d’ocupació de cada entitat local està constituïda per les places dotades pressupostàriament de les diferents escales, subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral.

A la Diputació de Tarragona la competència per aprovar l’oferta pública d’ocupació és, per delegació de la Presidència, de la Junta de Govern, que l’aprova anualment en els termes que estableixi en cada moment la legislació aplicable.

L’execució de l’oferta pública d’ocupació ha de fer-se dins d'un termini de tres anys. Els processos selectius s’inicien un cop la Junta de Govern aprova les convocatòries corresponents, que són publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o al Butlletí Oficial de l’Estat. Al mateix temps, es publiquen al web de la corporació i al tauler d’anuncis.

 

Relació de llocs de treball (RLT)

La relació de llocs de treball (RLT) és un instrument formal d'ordenació i classificació de tots els llocs de treball de funcionaris, personal laboral i eventual de la Diputació de Tarragona, BASE - Gestió d'Ingressos i el Patronat de Turisme.

Relació de llocs de treball 2015-2019

Plantilla de personal públic

La plantilla és el conjunt de places amb dotació pressupostària, ocupades o vacants, que s'aprova conjuntament amb el pressupost anual de la corporació i que pot ser modificada al llarg de l’exercici amb les limitacions que estableixen els preceptes bàsics de la Llei de pressupostos generals de l’Estat i altra normativa de vinculació anàloga.

Plantilles 2015-2019

Mobilitat interadministrativa

Reglament general de provisió de llocs de treball [PDF]

Altres documents

 • Requisits per treballar a l'Administració pública [PDF]
 • Ordre d'actuació de les persones aspirants [PDF]
 • Instrucció sobre la implantació de la Llei 26/2015, sobre protecció del menor [PDF]