• Disponible electrònicament
 • Properament
 • En termini
 • Fora de termini
Serveis 1 - 25 97
  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en la designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments els seus tècnics i tècniques, especialistes en matèries especifiques, per formar part de jurats i tribunals.

  • Subvencions, beques i premis

  Pla d'Acció Municipal - PAM

  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Aquest Pla està destinat a constituir-se com una eina facilitadora i transversal de la implementació de les estratègies territorial i local dels municipis, oferint finançament dels programes següents:

  Inversions

  Despeses corrents

  Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció

  Sanejament de les finances municipals

  • Subvencions, beques i premis

  Programa E-catàleg

  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament: No
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Subvenció per a la contractació de les actuacions o activitats incloses al Catàleg per a Programacions Culturals dels ens locals (E-catàleg), per tal de contribuir a la celebració d’activitats culturals i artístiques en els municipis de la demarcació.

  Consulteu la convocatòria vigent en aquest enllaç

  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Subvenció per a activitats estratègiques d’interès ciutadà d'especial impacte i rellevància dutes a terme a la demarcació de Tarragona.

  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Ajuts destinats a promoure les marques turístiques Costa Daurada i Terres de l'Ebre mitjançant les accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat.

  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Ajuts destinats a promoure accions i afavorir el coneixement de les diferents realitats turístiques de les marques Costa Daurada i Terres de l'Ebre.

  • Tipus d'actuació: Subvencions, beques i premis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Aquests ajuts estan destinats a finançar actuacions en béns i serveis que presten els ens locals, afectats per fenòmens meteorològics o per altres causes excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de la seva competència.

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en orientacions per l'estratègia i l'actuació en l'àmbit del turisme. Estudi de l’activitat turística, amb especial incidència en els seus aspectes territorials i, en particular, la identificació dels condicionants per al seu desenvolupament i l’avaluació dels seus efectes de cara al desenvolupament local. 

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona per sol·licitar l’alta d'usuaris a la plataforma ACTIO.
  Per fer-ho cal diferenciar la llista d'usuaris que han d'accedir al registre general d'entrada de la resta d'usuaris.

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Amb aquesta assistència, l'ens sol·licitant rep el suport en l'execució als treballs de reparació del paviment de camins municipals d’ús públic que disposen de reg asfàltic i de sega de camins municipals d'ús públic pavimentats.

  El període previst per efectuar els treballs és des del mes de març al mes d’octubre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, ja que l'execució de regs asfàltics no és possible amb baixes temperatures.

  Queden exclosos de la prestació de l’assistència els treballs previs de condicionament de l’esplanació del camí, la construcció d’obres de drenatge i desguàs transversal, l’execució de capes de base i sub-base del ferm del camí i el reforç del ferm amb mescles bituminoses en fred i en calent.

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic i/o jurídic de la Diputació de Tarragona en actuacions de sanitat ambiental que puguin ser d’interès per als ens locals i estiguin relacionades amb competències municipals de salut pública, com per exemple la prevenció i control de plagues en edificis i/o instal·lacions municipals, gestió del risc per a la salut derivats dels animals domèstics i peridomèstics.

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Amb aquesta assistència es dona suport tècnic i/o jurídic als ens locals que gestionen directament l’aigua potable per introduir a la plataforma SINAC, les dades de les infraestructures que integren el sistema d’abastament d’aigua potable. 

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona per a l'impuls i la implantació del Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia.

   Es refereix a tres tipus d’assistències:

   -Adhesió als PAESC

  -Redacció dels PAESC

  -Seguiment i revisió dels PAES i PAESC

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona en informes i/o assessorament en la gestió d’expedients: Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i mediambientals i sancions

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Amb aquesta assistència, la Diputació de Tarragona facilita els recursos tecnològics i l’assistència tècnica per a la transformació digital dels ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. 

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona en:

   Localització de fuites d’aigua a la xarxa d’abastament municipal (baixa i alta). Digitalització de la xarxa i assessorament per millorar el seu rendiment. Control de fuites en les xarxes d’abastament d’aigua potable

   Gestió de residus i economia circular.

   Contaminació atmosfèrica, odorífera, acústica i lumínica: Informes, estudis i assessorament relacionats amb els vectors ambientals de contaminació odorífera, acústica, lumínica i atmosfèrica

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona en la redacció de dictàmens pericials de l’àmbit agrari o mediambiental, valoracions del sòl rural de titularitat pública i valoracions en l’àmbit agrari, rural o mediambiental.

   Definició en dos grups d’assistències:

   1.   1. Dictàmens pericials agraris per als ens locals

  2. Valoracions de sòl rural de titularitat pública

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona en:

  Realització d’actuacions de comunicació, sensibilització i educació ambiental als municipis en matèria ambiental: canvi climàtic, estalvi energètic, residus, energia, aigua, promoció de la biomassa, gestió forestal sostenible, prevenció d'incendis, espècies exòtiques invasores, etc.

  Redacció i/o realització de campanyes i actuacions específiques de comunicació i sensibilització ambiental.

  Realització d’activitats d’educació ambiental a l’Albereda de Santes Creus, Boscos d'Aiguamúrcia i Boscos i Castell d'Escornalbou i a d'altres espais d'interès de la demarcació. 

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona en estudis i actuacions respecte la gestió forestal sostenible, la prevenció dels incendis forestals i la promoció de la biomassa.

  Definició en dos grups d’assistències:

  1. Biomassa, gestió forestal sostenible (GFS), i prevenció incendis forestals: promoció biomassa i assistència tècnica en gestió forestal

  2. Prevenció d'incendis forestals i gestió riscos en protecció civil:

        2.1. Assistència tècnica redacció plànols de delimitació dels incendis forestals

        2.2. Assistència tècnica redacció Plans de Prevenció d'Incendis (PPI)

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona per a l’assessorament tècnic en l’execució de l’exercici de la funció interventora, d’acord amb la legislació vigent, que inclou:

  - Assistència en la implementació d’un sistema informàtic per a l’exercici de la funció interventora i assistència en l’ús i manteniment del programari.

  - Assistència en la formació i en l’ús de l’eina “Mòdul de la funció Interventora (MFI)”.

  Modalitats de prestació del servei:

  1. Ens locals integrats amb la plataforma d’administració digital ACTIO

  Descripció: Prèvia sol·licitud de la prestació de l’assistència, a aquells municipis que ja disposin de la Plataforma de tramitació digital ACTIO, se’ls integrarà automàticament el mòdul de funció interventora en la plataforma ACTIO.

  2. Ens locals NO integrats amb la plataforma d’administració digital ACTIO

  Descripció: Prèvia sol·licitud de la prestació de l’assistència, se’ls facilitarà l’accés al mòdul de funció interventora.

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona per a la recerca de finançament i procediments de contractació en temàtiques ambientals.

   Inclou:

   -Assistència tècnica en recerca de finançament i sol·licituds de subvencions

  -Assessorament i assistència a les meses de contractació

   

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en la gestió del padró municipal d’habitants via web.

  • Assistència als municipis

  Assistència en urbanisme

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport jurídic de la Diputació de Tarragona per a l’assessorament i/o la redacció d’informes en matèria urbanística i que inclou:

   

  ·       Planejament. Informes i/o assessorament jurídic en expedients sobre instruments de planejament general i derivat.

   

  ·       Gestió. Informes i/o assessorament en la tramitació i aprovació d’instruments de gestió urbanística (execució del planejament, reparcel·lació, urbanització, etc.)

   

  ·       Intervenció administrativa en l’edificació i ús del sòl i subsòl. Informes i/o assessorament en la tramitació i aprovació de: Llicències i parcel·lacions urbanístiques Ordres d’execució i supòsits de ruïna.

  ·       Protecció de la legalitat urbanística. Informes i/o assessorament en la gestió d’expedients: Ordres de suspensió d’obres de llicències. Restauració de la legalitat urbanística

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Amb aquesta assistència, l’ens sol·licitant rep el suport de la Diputació de Tarragona en la instrucció d’expedients disciplinaris a funcionaris o personal laboral de l’Ajuntament per faltes greus o molt greus.

  • Tipus d'actuació: Assistència als municipis
  • Disponible electrònicament:
  • Destinataris: Ajuntaments i altres ens locals
  • Estat: En termini

  Amb aquesta assistència, l'ens sol·licitant rep el suport tècnic de la Diputació de Tarragona sobre els passos a seguir per fer la tramitació, facilitació de modelatge específic i acompanyament telefònic per resolució de dubtes.

  Modalitat no sotmesa a preu públic

  Documentació que cal aportar:

  -Sol·licitud del reclamant i annexos. (En cas que  la mida de l'arxiu superi la capacitat admesa cal posar-se en contacte amb l'adreça de correu electrònic: sju@dipta.cat)