La Diputació

Comissió Especial de d'Integritat

Àmbit de gestió:

  • Coneixement, estudi i dictamen per a la seva aprovació pel Ple, dels assumptes relatius a la Integritat d’acord amb els instruments corporatius i legislació vigent.
  • Resolució dels dubtes que es puguin plantejar en relació a l’aplicació de les mesures contingudes en els diferents instruments corporatius d’Integritat aprovats.

 

    Règim de sessions. La Comissió Especial d'Integritat es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop a l’any, a l’hora que estableixi la seva Presidència, qui pot també convocar sessions extraordinàries o urgents quan ho consideri oportú.

    Presidenta

    Vocals titulars

    Vocals suplents