La Diputació

Comissió Informativa del Servei d'Assistència Municipal - SAM

Àmbit de gestió:

Coneixement, estudi i dictamen, per a la seva aprovació pel Ple o la Junta de Govern, de tots els assumptes de l’àmbit de competència del Servei d’Assistència Municipal - SAM.

* Nota d'intervenció de tots els decrets dictats en funció de la delegació de la presidenta que afectin el seu àmbit de gestió.

President

Vocals titulars

Vocals suplents