La Diputació

Comissió Informativa d'Hisenda i Economia

Àmbit de gestió:

Coneixement, estudi i dictamen, per a la seva aprovació pel Ple o la Junta de Govern en cas que aquesta exerceixi competències delegades pel Ple, de tots els assumptes i actes de desenvolupament de la gestió econòmica de la corporació i de Patrimoni.

* Nota d'intervenció de tots els decrets dictats en funció de la delegació de la presidenta que afectin el seu àmbit de gestió.

President:

Vocals titulars:

Vocals suplents: