Ens locals

L’Agència de Residus de Catalunya publica les bases reguladores d'ajuts a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals

Línia

L’objecte de les subvencions és finançar actuacions que contribueixin al foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals, des d’una perspectiva de l’economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases: 

  • Ens locals de Catalunya (ajuntaments entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre d'altres) que fomentin la recollida selectiva i/o l’autocompostatge, i que presentin projectes de gestió de residus municipals sobre els quals tinguin competència. Un mateix ens local no pot presentar més d’una sol·licitud.  
  • Comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals, és a dir, les entitats jurídiques públiques i privades de Catalunya que duguin a terme activitats industrials, comercials o de serveis, que generin residus assimilables a municipals no perillosos. Un mateix productor de residus municipals no pot presentar més d’una sol·licitud.

Data límit de presentació

Pendent de publicació

Import de la convocatòria

Pendent de publicació

Enllaç

DOGC