Ens locals

Subvencions i ajuts a entitats públiques titulars d'infraestructures per a millora i optimització d'instal·lacions i espais esportius que fomentin el turisme esportiu sostenible

Línia

Promoure la reforma sostenible i inclusiva d'instal·lacions i espais esportius en els quals es puguin desenvolupar projectes relacionats amb el sector del turisme esportiu.

Beneficiaris

Administracions públiques territorials i aquells organismes públics i entitats de dret públic dependents d'aquestes Administracions Públiques, que siguin titulars d'instal·lacions i/o espais esportius en els quals es puguin desenvolupar activitats de turisme esportiu sostenible.

Data límit de presentació

23 d'agost de 2023

Import de la convocatòria

36.185.000 euros

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-21357

Infografia

Fes clic per descarregar el pdf