Ens locals

Elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i la primera convocatòria de subvencions (2022)

Línia

 

Millora del control dels usos de l' aigua.

Foment de la gestió digital de l' abastament, sanejament i depuració d' aigües residuals.

Projectes per a la millora de l' eficiència i disminució de pèrdues en les xarxes de distribució d' aigua.

Millores tecnològiques en la gestió de les depuradores i abocaments d' aigües residuals.

També entren dins de la convocatòria les accions de foment de la telelectura de comptadors, avisos a la ciutadania en la gestió de l'aigua, plataformes de control i seguiment dels usos de l'aigua i, en general, reforç de la transparència en la gestió de l'aigua i de la ciberseguretat.

Beneficiaris

Els beneficiaris potencials dels ajuts, que comprenen un rang d' entre 3 a 10 milions d'euros per projecte, podran ser els ajuntaments i resta d' administracions de gestió de l'aigua, així com operadors dels serveis d' abastament, sanejament i depuració d' aigua urbana en un o diversos termes municipals que superin els 20.000 habitants de forma permanent.

Així mateix, es preveu una reserva de 60 milions d'euros per a propostes presentades que englobin diversos termes municipals i que incloguin municipis de menys de 20.000 habitants. D' aquesta manera, s' estableix amb caràcter general una intensitat màxima de l' ajut del 60% al 90% de les despeses subvencionables.

Data límit per la presentació

90 dies hàbils a partir del dia 03/10/2022

Import de la convocatòria

200 M €

Enllaç

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/30/pdfs/BOE-A-2022-15943.pdf