Ens locals

Convocatòria d’ajuts a projectes de desenvolupament experimental de tecnologia 5G del Programa UNICO SECTORIAL

Línia

La convocatòria té la finalitat de concedir ajuts per a la realització de projectes de desenvolupament experimental en el marc de la tecnologia 5G que aconsegueixin la transformació digital d’un dels següents sectors econòmics: 

 

 • Vehicle connectat
 • Salut i serveis socials
 • Turisme
 • Serveis portuaris i aeroportuaris
 • Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
 • Subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació
 • Medi ambient i qualitat de l'aire
 • Comerç
 • Emmagatzematge i logística
 • Educació
 • Energia
 • Gestió d'emergències
 • Indústria extractiva i manufacturera
 • Seguretat
 • Hosteleria
 • Informació i comunicacions
 • Activitats financeres i d'assegurances
 • Activitats immobiliàries
 • Defensa i seguretat
 • Mobilitat i transport
 • Construcció
 • Activitats artístiques, recreatives i dentretenimen
 • Indústria Naval
 • Altres serveis  

Beneficiaris

Es podran beneficiar dels ajuts: 

 • Les empreses  
 • Organismes de recerca i de difusió de coneixements 

Quan l’objectiu de l’actuació ho requereixi, es podrà desenvolupar de forma individual o en cooperació.  

En el cas de projectes desenvolupats en forma de cooperació, el nombre de participants estarà limitat a un màxim de dues entitats.  

Les entitats participants en projectes en cooperació hauran de formar una agrupació sense personalitat jurídica, regint-se pel contracte, conveni o acord que la reguli. 

Data límit de presentació

15 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de l’extracte al BOE (publicat el 14 de juliol de 2023), finalitzant el termini a les 13:00 h de l’últim dia.

Import de la convocatòria

10.000.000 euros 

Enllaç

BOE