Ens locals

Ajuts a projectes singulars d'instal·lacions de biogàs, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Línia

Els gasos d'origen renovable formen part de la solució per assolir la neutralitat climàtica el 2050 i contribueixen a la consecució dels objectius de reducció d'emissions i de penetració d'energies renovables proposats per a Espanya l'any 2030, recollits en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC). En àmbits com el transport, el biogàs ajudarà que Espanya assoleixi l'objectiu del PNIEC d'un 28% d'energies renovables en el sector.

 

Beneficiaris

-El programa d'incentius 1 estarà dirigit als beneficiaris/es que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat,

-El programa d'incentius 2 estarà dirigit a beneficiaris/es que no realitzin activitats econòmiques per les quals ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent entre els mateixos, persones jurídiques públiques que compleixin amb els requisits establerts per la Comissió Europea per ser entitats no generadores d'activitat econòmica.

 

Data límit per la presentació

Del 12/09/2022 al 28/10/2022

 

Import de la convocatòria

150M d’€

 

Enllaç

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12470.pdf