Ens locals

Segona convocatòria del programa d'incentius a projectes pioners i singulars d'hidrogen renovable - Programa H2 PIONEROS

Línia

Aquests ajuts, emmarcats en el PERTE d'energies renovables, tenen com a finalitat impulsar el desenvolupament d'actuacions integrals de producció, distribució i ús de l'hidrogen renovable, ubicats a l'estat, que puguin considerar-se pioneres i singulars per contemplar l'execució d'una o diverses accions corresponents a les àrees especificades a l'annex I de la convocatòria:

- Instal·lació de producció i distribució d'hidrogen renovable, incloent la instal·lació de generació elèctrica renovable associada

- Usos industrials

- Nous usos en transport pesat per carretera, marítim, aeri i/o ferroviari

- Aplicacions estacionàries innovadores

Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiàries:

- Les empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa), incloses les associacions empresarials.   

- Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, publiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia. El consorci o agrupació haurà de comptar, com a mínim, amb una PIME.  

- El sector públic institucional de qualsevol administració pública, així com les entitats de dret privat vinculades o dependents de les administracions públiques i les universitats públiques i els seus centres adscrits amb personalitat jurídica pròpia.   

Data límit de presentació

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 1 de juny i finalitza el 31 de juliol de 2023 a les 13.00h.

Import de la convocatòria

50.000.000 euros

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-16203