Ens locals

Subvencions per a Projectes d’R+D+i vinculats a la Medicina Personalitzada i Teràpies Avançades en el marc del PERTE per a la Salut d’Avantguarda

Línia

Té com a objectiu coordinar les capacitats científiques amb les capacitats empresarials per a avançar més ràpidament en el desenvolupament de productes de diagnòstic clínic per a la implementació de medicina personalitzada i medicaments estratègics emergents, orientant els esforços investigadors i innovadors de l’ecosistema públic-privat en l’àmbit de la salut cap als següents reptes: 

Diagnòstic precoç i més precís 

Tractaments innovadors i personalitzats 

Millora del seguiment i la rehabilitació de les malalties cròniques 

 

Beneficiaris

 

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts totes les entitats públiques de l’entorn del Sistema Nacional de Salut que desenvolupin activitats d’R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut, conforme a una de les següents tipologies de centres: 

Instituts de recerca sanitàries acreditats per ordre ministerial 

Les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínica assistencial: hospitals, centres d’atenció primària o altres centres assistencials. 

Els Organismes Públics d’Investigació (OPI) de l’Administració General de l’Estat 

Les universitats públiques amb capacitat i activitat demostrada en R+D 

Els centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal  

Altres centres públics d’R+D, de recerca i de difusió de coneixements i d’infraestructures de recerca, amb personalitat jurídica pròpia, diferents dels OPI, vinculats o dependents de l’Administració General de l’Estat o de la resta de les Administracions públiques i els seus organismes, sigui quina sigui la seva forma jurídica 

Les entitats públiques sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats d’R+D, generin coneixement científic o tecnològic o facilitin la seva aplicació i transferència. 

Els consorcis públics i els consorcis públics estatals amb activitat en R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut.  

Data límit per la presentació

26 d'octubre de 2022

Import de la convocatòria

10.000.000 €

Enllaç

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-B-2022-29520.pdf