Ens locals

Concessió de subvencions per al finançament de projectes innovadors per a la transformació territorial i la lluita contra la despoblació

Línia

Atendre i fomentar la creació d'un ecosistema administratiu, social i emprenedor d'àmbit local, que fomenti les iniciatives econòmiques endògenes i posi en valor la seva capacitat transformadora, mitjançant la integració dels recursos públics i del moviment associatiu en un procés d'anàlisi, reflexió i presa de decisions compartit per abordar aquest problema en tota la seva complexitat, i perquè serveixi de base per a l'elaboració de projectes transformadors de desenvolupament adreçats a reorientar l'actual situació.

Beneficiaris

Els ajuntaments o agrupacions d'ajuntaments, les diputacions provincials i forals, els cabilds i consells insulars, i les comunitats autònomes uniprovincials, els consells comarcals o altres entitals locals que agrupin diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes, les mancomunitats de municipis, sempre que tinguin contemplades entre els seus fins el desenvolupament econòmic, el foment de l'ocupació o altres anàlegs que les legitimin per executar les operacions, els organismes autònoms vinculats o depenents de qualsevol de les entitats locals territorials esmentades, entitats sense ànim de lucre, empreses i altres iniciatives emprenedores.

Data límit per la presentació

30 dies hàbils comptats a partir del 5 de maig de 2022 (endemà a la seva publicació al BOE).

Import de la convocatòria

Contempla subvencions en tres modalitats: 10,3 milions d'€ per a entitats locals, 2,4 milions d'€ per a entitats sense ànim de lucre i 3,4 milions d'€ per a projectes empresarials.

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20096

Infografia transformació territorial i lluita contra el despoblament