Ens locals

Ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III)

Línia

Inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes, dins el Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia. 

Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiaris:  

  • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin titulars d’una explotació agrícola o ramadera  
  • En cas d’inversions col·lectives, persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, o sense personalitat pròpia, que integrin un mínim de 5 titulars d’explotació i qualsevol organització de productors  reconeguda per l’autoritat competent, els membres de la qual siguin titulars d’una explotació agrícola o ramadera  
  • Consorcis o altres formes de col·laboració pública-privada, sempre que les actuacions es destinin a un ús en comú i redundin en benefici d’explotacions agrícoles i ramaderes concretes, que hauran donat el seu consentiment perquè aquests ens sol·licitin l’ajut.   

En el cas de beneficiaris que pertanyin al sector públic de la Generalitat, que no presentin conflicte d'interès potencial en la realització de les activitats objecte d'aquests ajuts. 

Termini de presentació

2 mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució al DOGC (publicada el 26 de juliol de 2023)

Import de la convocatòria

628.894,66 euros

Enllaç

DOGC