Ens locals

Convocatòria d'ajuts a projectes estratègics per a la transició industrial del sector farmacèutic i del sector de productes sanitaris

Línia

Seran susceptibles d'aquests ajuts, emmarcats en el PERTE Salut d'avantguarda, els plans d'innovació i de sostenibilitat, estructurats en un o diversos projectes associats a alguna de les següents línies d'actuació:

- Línia d'investigació, desenvolupament i innovació: projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental i projectes d'innovació en matèria d'organització i processos.

- Línia d'innovació en sostenibilitat i eficiència energètica.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries dels ajuts les societats que no formin part del sector públic i que hagin portat a terme una activitat industrial durant un període d'almenys 3 anys comptats des de la data de finalització del termini de sol·licitud.

S'entendrà que el sol·licitant desenvolupa una activitat industrial en el sector farmacèutic i/o en el sector de productes sanitaris, si les activitats per les qual sol·licita l'ajut s'enquadra en l'annex I de l'ordre de la convocatòria. 

Data límit de presentació

Del 31 de maig al 29 de juny de 2023

Import de la convocatòria

30.000.000 euros

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-15516