Ens locals

Convocatòria anticipada per al 2023 en relació amb les actuacions del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà, en el marc del PRTR (SOC – Dones àmbit rural i urbà) promogut pel SOC

Línia

Les actuacions subvencionables són itineraris individualitzats d'atenció i d'orientació laboral que tinguin com a objectiu la capacitació i la inserció de dones desocupades dels àmbits rural i urbà, i que es desenvolupen en el marc del “Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà”

 

Beneficiaris

- les entitats municipals preferentment amb una població inferior a 5.000 habitants i les corporacions locals o les entitats vinculades. 

- les entitats locals supramunicipals que atenguin preferentment dones residents en municipis amb una població inferior a 5.000 habitants. 

- les entitats sense ànim de lucre, amb seu o establiment obert i activitat a Catalunya, que acreditin una experiència de mínim dos anys en la realització a Catalunya d'accions dirigides a l'acompanyament de persones aturades ajustat al seu perfil d'ocupabilitat en processos d'inserció laboral per compte d'altri o propi. Atendran preferentment dones residents en municipis de menys de 5.000 habitants

 

Data límit de presentació

10 dies hàbils a comptar des del 9 de gener de 2023

 

Import de la convocatòria

 6.002.816 € 

Enllaç

DOGC