Ens locals

Ajuts per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització

Línia

Programa convocat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme que busca donar suport i impulsar millores en la modernització, a través de la transformació digital i sostenible, dels canals de distribució, mercats municipals, àrees comercials, mercats de venda no sedentària i canals curts de comercialització.

La finalitat d'aquests ajuts és finançar el desenvolupament, per entitats locals, de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i de sostenibilitat, així com de millora d'equipaments, dirigits al sector comercial que es troba ubicat a la seva demarcació.

Despeses subvencionables:

  • Despeses dirigides a la transformació digital.
  • Despeses referides a transformació del punt de venda.
  • Despeses relatives a la sostenibilitat i economia circular.
  • Despeses relatives a la cadena de subministrament i traçabilitat.
  • Despeses de sensibilització i formació dirigits a treballadors i autònoms del sector comerç.
  • Despeses relacionades amb actuacions que tinguin un impacte en la digitalització del sector comercial.

 

Beneficiaris

 

Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments.

Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, cabildos i consells insulars.

Les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i els corresponents estatuts d'autonomia.

Les mancomunitats de municipis, sempre que els municipis de població superior a 100.000 habitants no representin més de el seixanta per cent del total de la població de la mancomunitat.

Data límit per la presentació

Un mes des de l'endemà a la data de publicació de l'extracte de la convocatòria al BOE.

Import de la convocatòria

60.494.350€

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10332