Ens locals

Ajuts al Programa ‘Generació Digital: Agents del canvi’

Línia

La finalitat dels ajuts és oferir als joves i prioritàriament als desocupats i a les dones, els coneixements i habilitats necessaris per a la seva incorporació al mercat laboral com a agents de transformació digital, desenvolupant i implementant el full de ruta d ela Digitalització de la Pime i disminuint la bretxa digital per qüestions de gènere incrementant el nombre de dones formades i finalment treballadores del sector TIC. A més, també podran accedir-hi els joves que treballin en pimes, oferint-los la preparació com agents de la transformació digital de la seva empresa. 

Beneficiaris

Les persones beneficiàries de la subvenció seran les entitats de formació. Aquestes hauran d’estar vàlidament constituïdes des de, com a mínim, tres anys abans de la data de publicació al BOE, que tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal o social a l’Estat Espanyol.   

Addicionalment hauran de complir els següents requisits:  

  • Disposar d’acreditació nacional o internacional per impartir com a mínim un títol de grau o postgrau o és entitat que imparteix cicles formatius de grau superior en l’àmbit de la Formació Professional  
  • Disposar de, com a mínim, dos anys d’experiència en formació a joves en l’àmbit d ela transformació digital  
  • Disposar de recursos econòmics i materials suficients per a executar l’ajut sol·licitat  
  • Disposar de recursos humans suficients per a executar l’ajut sol·licitat  

En el cas de Catalunya, es preveu que es seleccionin un màxim de 10 entitats formadores que hauran de formar a 2.980 alumnes.  

Data límit de presentació

2 mesos des de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE (publicat l’11 de juliol de 2023)

Import de la convocatòria

42.342.040 euros

Enllaç

BOE