Ens locals

Convocatòria d’ajuts a les inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III)

Línia

Ajuts a les inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes.

Beneficiaris

  • Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d’explotacions ramaderes sempre que tinguin la consideració de pimes.  
  • Quan es tracti d’inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat pròpia i qualsevol organització o associació de productors reconeguda per l’autoritat competent, que integrin un mínim de cinc titulars d’explotació, sempre que tinguin la consideració de pimes.  
  • Consorcis o altra forma de col·laboració pública-privada, sempre que les actuacions es destinin a un ús en comú i repercuteixin en benefici d’explotacions ramaderes concretes que tinguin la consideració de Pime.  
  • Centres gestors de fems sempre que tinguin la consideració de Pime 

En cas dels beneficiaris que pertanyin al sector públic de la Generalitat, no poden presentar conflicte d’interès potencial en la realització de les activitats objecte d’aquests ajuts.  

Termini de presentació

2 mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució al DOGC (publicada el 26 de juliol de 2023)

Import de la convocatòria

2.266.701,62 euros

Enllaç

DOGC