Ens locals

Programa d'incentius a projectes pioners i singulars d'hidrogen renovable

Línia

Selecció i concessió dels ajuts corresponents al programa d'incentius a projectes pioners i singulars d'hidrogen renovable per contribuir a la substitució dels combustibles fòssils per fonts renovables per aconseguir una menor dependència energètica del petroli i reduir les emissions de CO2

Beneficiaris

Empreses amb personalitat jurídica pròpia, consorcis o agrupacions empresarials físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia o sense, i el sector públic institucional de qualsevol Administració pública.

Data límit per la presentació

Del 7 de març al 6 de maig de 2022.

Import de la convocatòria

150 milions d'€.

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-4780