Ens locals

Convocatòria de subvencions destinades a la digitalització i modernització de Juntes Arbitrals de Consum

Línia

  • Digitalització dels procediments que portin a terme les Juntes Arbitrals de Consum 
  • Millora de l’accessibilitat dels serveis públics digitals prestats per les Juntes Arbitrals de Consum a les persones consumidores i empresaris que intervinguin en els procediments portats a terme per les Juntes 
  • Incorporació de tecnologia de la informació i les comunicacions, dotant-les de mitjans electrònics apropiats i suficients per a permetre la relació amb les parts i sectors interessats  
  • Reducció de la bretxa digital 
  • Reutilització dels serveis i solucions digitals construïdes 
  • Utilització activa de les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals (chatbots, automatització i robotització, plataformes, etc.) 

 

Beneficiaris

Podran ser entitats beneficiàries dels ajuts les Comunitats Autònomes i Entitats locals a les quals es trobin adscrites les Juntes Arbitrals de Consum amb conveni de constitució vigent en el moment de presentació de les sol·licituds.   

 

Data límit de presentació

 

15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte al BOE (publicat el 2 de setembre de 2022)

 

Import de la convocatòria

440.000 € per entitats adscrites a les CCAA i 400.000 € per entitats adscrites a entitats locals 

 

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-26240