Ens locals

Convocatòria d’ajuts per a l’elaboració de projectes de digitalització de comunitats d’usuaris d’aigua per a regadiu

Línia

Per poder rebre els ajuts objecte d’aquestes bases, els projectes hauran de complir amb un o diversos dels objectius següents: 

  • Millora en el coneixement dels usos de l’aigua en el regadiu i de la transparència en la gestió administrativa de l’aigua 
  • Millora en la gestió de l’aigua en les explotacions de regadiu 
  • Millora de l’ús de fertilitzants i plaguicides i accions encaminades a la implantació d’una producció agrària integrada i sostenible  
  • Millora en l’eficiència energètica en les explotacions de regadiu 

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries per a les actuacions incloses en els projectes que es desenvolupin en el seu àmbit territorial: 

  • Les comunitats d’usuaris d’aigua quan la finalitat d’aquestes sigui principalment el regadiu 
  • Les comunitats d’usuaris d’aigües subterrànies  
  • Les comunitats generals d’usuaris d’aigua 
  • Les juntes centrals d’usuaris d’aigua 
  • Associacions o federacions de comunitats d’usuaris que tinguin com a socis, majoritàriament, algunes de les tipologies contemplades en aquest llistat.  
  • Agrupacions de sol·licitants formades per algunes de les tipologies contemplades en aquest llistat 

 

Termini de presentació

 30 dies hàbils a partir dels 60 dies hàbils comptats a partir del dia següent a la data de publicació de la convocatòria (publicada el 2 d’agost de 2023)

Import de la convocatòria

100.000.000 euros

Enllaç

BOE