Ens locals

Ajuts en l'àmbit de la societat de la informació per a la creació d'un ecosistema digital en el sector audiovisual (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència)

Línia

Els seus objectius són convertir Espanya en un país líder en la producció audiovisual en l'era digital, pol d'atracció d'inversió internacional i de talent i crear un ecosistema d'indústria-serveis reforçat per exportar i competir en els mercats internacionals. El Pla s'ha fixat com a fita augmentar un trenta per cent la producció audiovisual a Espanya per a l'any 2025 respecte del nivell actual

 

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris dels ajuts previstos en aquesta ordre les següents entitats locals, sempre que la seva població, segons les dades de l'últim padró publicat per l'Institut Nacional d'Estadística, no sigui inferior a 100.000 habitants:

a) Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments, i les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals,  els cabildos i consells insulars.

b) Les comarques o mancomunitats, consorcis o altres entitats locals de base agrupacional previstes a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

c) Les agrupacions d'entitats locals que estiguin constituïdes conforme a l'article 11.3 de la Llei General de Subvencions i en l'article 67 del Reial decret 36/2020, de 30 de desembre.

En els supòsits b) i c), el llindar 100.000 habitants s' aplicarà a la suma de les poblacions dels integrants de l' agrupació supramunicipal.

 

2. En el cas que les entitats concorrin a una actuació o sub-projecte en agrupació, hauran d'estar constituïdes conforme a l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i a l'article 67 del Reial decret 36/2020, de 30 de desembre. La composició i el funcionament de l'agrupació es regiran per les següents regles:

a) Abans de presentar la sol·licitud, els membres de l'agrupació hauran de subscriure una declaració d'intencions i començaran a tramitar un conveni de col·laboració denominat «acord d'agrupació» en la forma i amb els requisits i contingut establerts en l'article 67.2 del Reial decret-Llei 36/2020,  de 30 de desembre. Conforme a l' article 67.3 de la mateixa norma, l' acord d' agrupació podrà condicionar-se a ser declarat beneficiari de l' ajut per resolució de concessió definitiva i serà presentat en la justificació de l' ajut. L' agrupació no podrà dissoldre' s fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst als articles 39 i 65 de la LGS.

b) En el cas d' actuacions o sub-projectes en agrupació, tots els membres de l' agrupació tindran la condició de beneficiaris de l' ajut i seran solidàriament responsables, en proporció a les seves respectives participacions, en relació al conjunt d' activitats a desenvolupar per l' agrupació, incloent-hi l' obligació de justificar, el deure de reintegrament, i les responsabilitats per infraccions,  d'acord amb el que estableix l'article 40.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'article 67.4 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

c) En l' acord s'assenyalarà el pressupost corresponent a les activitats assumides per cada membre de l'agrupació, i import de la subvenció a aplicar en cada cas. El conjunt dels membres, com a beneficiaris, podrà rebre la quantia màxima establerta a l' article 9, de forma que aquesta quantia màxima es computarà a nivell del conjunt de l' agrupació. En el cas de concessió d' ajut, el pagament de l' import que correspongui a cada membre serà realitzat directament a aquest.

d) Conforme a l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, l'agrupació haurà de nomenar un representant o apoderat únic, amb poders prou per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a aquella i, en particular, les següents: 1r Presentar la sol·licitud de l'ajuda que haurà de diferenciar els compromisos d'execució de cada membre de l'agrupació,  l' import de la subvenció a aplicar a cadascun d' ells, així com les actuacions i el pressupost corresponent a cadascun. 2n Actuar com a interlocutor únic entre l' agrupació i l' òrgan concedent. 3r Demanar de cada membre tota la informació exigible o requerida per l' òrgan concedent, i en particular la relativa a la justificació de la subvenció. BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT Núm. 173 Dimecres 20 de juliol de 2022 Sec. III. Pàg. 103542 cve: BOE-A-2022-12054 Verificable en https://www.boe.es

3. No podran ser beneficiaris dels ajuts les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies relacionades a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

4. No podran ser beneficiàries dels ajuts les entitats que tinguin deutes per reintegrament d'ajuts o préstecs amb l'Administració, o estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una Decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.

 

Data límit per la presentació

19/09/2022

 

Import de la convocatòria

24.813.295,93 €

 

Enllaç

https://boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12054.pdf