Ens locals

Convocatòria del Programa d’Incentius per a projectes de producció d’electricitat i calor a partir d’energies renovables en substitució de producció a partir de combustibles fòssils

Línia

La finalitat dels ajuts és la substitució gradual de la producció de l’electricitat i l’escalfor a partir de combustibles fòssils, per instal·lacions que utilitzin energies renovables. 

Beneficiaris

Les persones jurídiques, públiques o privades, així com les agrupacions de persones jurídiques, tant públiques com privades, sense personalitat jurídica pròpia, que puguin portar a terme els projectes o activitats objecte dels ajuts. 

Data límit de presentació

15 de setembre de 2023 a les 14h

Import de la convocatòria

150.000.000 euros

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-20719