Ens locals

Segona convocatòria del programa d'incentius a Projectes singulars en mobilitat elèctrica (Programa MOVES Projectes Singulars II)

Línia

Aquest Pla té entre els seus objectius que Espanya aposti per la "descarbonització", invertint en infraestructures verdes, de manera que es transiti des de les energies fòssils fins a un sistema energètic net, sent la transició ecològica un dels quatre eixos transversals del Pla del país.

Beneficiaris

Gran empresa

Pime i persones físiques que desenvolupen activitat econòmica

Persones jurídiques que no desenvolupen activitat econòmica

Data límit per la presentació

Fins a les 14:00 hores del dia 24 de novembre de 2022

Import de la convocatòria

264,000,000.00 €

Enllaç

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/650039