Ens locals

Convocatòria d'ajuts a la preparació de l'alta competició a federacions d'esport per a persones amb discapacitat i federacions esportives que tinguin integrada l'especialitat de l'esport amb discapacitat

Línia

La finalitat dels ajuts és concedir subvencions que donin suport a federacions espanyoles d'esport per a persones amb discapacitat i federacions esportives espanyoles que tinguin integrada l'especialitat de l'esport amb discapacitat en la promoció, preparació i foment de l’activitat en alta competició a persones amb discapacitat. 

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries de les subvencions les Federacions d’Esports Espanyoles que desenvolupin activitat d'alta competició i tinguin integrada l'especialitat de l'esport de persones amb discapacitat inclosa en els seus estatuts com una especialitat independent i compleixin els requisits previstos a la resolució i Federacions espanyoles d'esports per a persones amb discapacitat, que compleixin els requisits indicats a la convocatòria i presentin projectes enquadrats en alguna de les finalitats previstes. 

També s’admet l’actuació d’entitats col·laboradores, sempre que compleixin amb els requisits de l’article 12 de la llei 38/2003. 

Termini de presentació

15 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOE (publicada el 28 de juliol de 2023).

Import de la convocatòria

5.500.000 euros

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-22692